מילון מונחים פיננסים

כל המידע בשביל לקבל החלטות פיננסיות חכמות

מצב בו מוצר הוני נסחר במחיר הגבוה מהערך הנקוב: נייר ערך, מניה שנסחרת בפרמיה גבוהה מהערך הנקוב וריבית אפקטיבית בשוק על אג"ח, הנמוכה מהריבית הנקובה באג"ח.

איגרת חוב – סוג של נייר ערך שבאפשרותו ניתן לגייס כספים. הגיוס נעשה על ידי מדינות או חברות – אג"ח ממשלתי או קונצרני.

לאורך חיי האג"ח ועד לפידיון – משלם מגייס הכספים קרן וריבית או ריבית בלבד. בסוף תקופת האג"ח משלם המגייס את הסכום המקורי שגויס. אג"ח רבים מהווים ני"ע סחירים, אי לכך, המחיר הנקוב משתנה לפי היצע וביקוש בשוק.

אג"ח אלה הן אג"ח מיוחדות שהמדינה מנפיקה. הרוכשות של אגרות חוב אלה הן חברות ביטוח וקרנות פנסיה. אגרות החוב נרכשות מכספי המבוטחים הזכאים בהיקפים בתקרה לפי חוק. האגרות נושאות ריבית בהבטחה על ידי המדינה וצמודות מדד.

מצב בו מבוטח בפוליסה מתאימה מאבד מיכולתו לעבוד כתוצאה מתאונה או מחלה – בשיעור הקבוע בפוליסה.

מכשירים פיננסיים שמטרתם להציע מינוף רווחים משעותי או מתן בטחונות. בישראל קיימות 2 אפשרויות למסחר באופציות: אופציות מט"ח ואופציות על מדד מעו"ף. יש לעסוק במסחר באופציות רק לאחר בנייה של תוכנית אסטרטגית מובנית כדי להימנע מהפסדי הון ניכרים בגין שימוש לא זהיר.

תשלום פנסיית שארים של פנסיונר לבן/בת הזוג למשך כל ימי חייהם, זאת במקרה של מות הפנסיונר/ית. גובה הפנסיה המשולמת לאלמן/ת פנסיונר/ית יחושב על פי שיעור הפנסיה הנבחר בעת פרישת המבוטח/ת כפול תשלום פנסיית אזרח ותיק אחרונה ששולמה למבוטח/ת.

איזון בין סך התחייבויות קרן פנסיה למבוטחים כולל קצבאות וכיסויים ביטוחיים שונים ובין שווי הנכסים הפיננסיים בקופות הפנסיה (כלומר, סכומי ההפקדות של המבוטחים ורווחים שנצברו בגינם).

אינפלציה היא תהליך מתמשך של עליית מחירי השירותים והמוצרים במשק. מצב הפוך מדיספלציה.

אישור שנועד לאמת פרטי חשבון בנק של בעל החשבון לביצוע פעולות בנקאיות שונות.

שוק למסחר בניירות ערך בו רק חברי בורסה רשאים לביצוע פעולות של רכישה ומכירה. פעילות בבורסה על ידי גורם חיצוני תיעשה באמצעות חבר בורסה רשום. הבורסה לניירות ערך מאפשרת גיוס כספים מהציבור על ידי מדינות וחברות תמורת בעלות על חברה או חוב.

גורם המתווך בין חברי בורסה למשקיעים המעוניינים לסחור בבורסה לניירות ערך. בית השקעות מאפשר באמצעו מינוי מנהל השקעות – תיווך בין משקיעים למגוון השקעות נוספות.

חבר בבורסה המורשה לביצוע פעולות על פי בקשת המשקיע.

חברה או ארגון הסוחרים במוצרים או שירותים כלשהם.

תאגיד בנקאי, תאגיד עזר או גוף בנקאי כפי המוגדר בחוק הפיקוח על הביטוח. ממלאים תפקיד מכריע בכלכלה המקומית.

מצב בו מוגבל המחיר של הרכישה או הקנייה לצורך מניעת הפסד ניכר והגבלת אפשרות הרווח. פעולה של גידור מצד אחד מקטינה את הסיכון בהשקעות ומנגד – מקטינה גם את אחוזי הסיכוי ואת פוטנציאל הרווח מהעסקה.

גיל המתייחס לזכאות לקבלת קצבת זקנה מהמוסד לביטוח לאומי וכן קצבה פנסיונית מקרנות פנסיה ותיקות. בתוכניות הפנסיוניות החדשות על פי חברות הביטוח וקרנות הפנסיה, גיל הפרישה מותאם לתנאים הספציפיים המוסכמים בתקנון התוכנית כאשר גיל פרישה מינימלי כיום, עומד על גיל 60, לצורך קבלת קצבה חודשית.

גילוי פרטים מהותיים הקשורים להסכם התקשרות בין שני צדדי הסכם. בתחום המשפטים, חובה זו נוגעת לארגון או אדם פרטי באשר לחשיפת עובדות שיש בהן כדי להוות גורם השפעה על תוצאות פעולה של צד ג'.

גיליון יומי של הבורסה התפרסם מדי יום מסחר ובו מתפרסמת מועם הנהלת הבורסה: רשימת ניירות הערך הנסחרים באותו יום בבורסה, מחזורי מסחר ושערי מסחר מעודכנים של ני"ע. גיליון זה מהווה כלי עבור חברי הבורסה לזיהוי מגמות השוק.

הדוח הכספי הבסיסי בדוחות החשבונאיים של חברות וארגונים. דוח זה הוא סיכום הכנסות והוצאות החברה במשך תקופת זמן קצובה.

תשלום המועבר למחזיקים במניות על ידי החברה שבה מושקעות המניות. הדיבידנדים מחולקים על פי החלטה של הגוף המנהל. לצורך קבלת דיבידנד על מחזיק המניה להיות רשום כבעל המניה ביום ה-x.

חובה על דיווח לעמיתים בקופות גמל פעם ברבעון (ולא פעם בשנה כמו שנהוג היה לדווח עד שנת 2007) על מצב הקופה.

חברה המנפיקה מניות נוספות במטרה לגייס לטובת החברה הון נוסף, יוצרת מצב בו חלקם של בעלי מניות קיימים בחברה קטן. תוצאה זו נקראת דילול מניות.

מושג המתאר הפחתה כאשר בעולם הפיננסים הוא מבטא את ההפרש בין ערך נומינלי לערך ריאלי נמוך מערך נומינלי של נייר ערך או הפרש בין שער נייר ערך שנסחר במחיר נמוך מהערך הנקוב.

ירידת של רמת המחירם הכללית והתחזקות כוח הקנייה של הכסף.

הענקת ציון למדינה/חברה/אדם פרטי ביחס ליכולותיהם לפרוע הלוואות. הדירוג נעשה בהתבסס על ההיסטוריה הפיננסית של הגורם הנמדד, מצב הון עצמי ונכסים לצד רמת והיקף התחייבויות של המוערך.

תשלומים שהופרשו על ידי מעסיק ועובד לקרן פנסיה. שיעור התגמולים נקבע לפי גובה השכר של העובד. על פי חוק מפריש עובד משכרו 6% והמעביד אחראי להפרשת 6% לפיצויים ו-6.5% נוספים לפנסיה.

עמלה בנקאית על ניהול תיק השקעות. כינוי זה ניתן לעמלה בהתאם למדיניות ההיסטורית בה ניהלו בנקים מערך שמירה בכספת של ניירות ערך בצורתם הפיזית. החל משנת 2000 עודכן שם עמלה זו ל: "דמי ניהול חשבון ניירות ערך".

עמלה הנגבית על ידי גופים שונים בתמורה לשירות של ניהול לדוגמה: חשבון בנק, קרן פנסיה, קופת גמל, תיק השקעות וביטוח מנהלים. לעיתים נגבית העמלה באופן שווה מכלל הלקוחות או בצורה אינדיבידואלית בהתאם לסוג החשבון ולהחלטת הגורמים המנהליים.

עמלה אותה גובים בתי השקעות או חברות ביטוח עבור ניהול חשבון הפנסיה של העמית הכולל: השקעת החסכונות בבורסה ובשוק ההון לצד צבירת סכום פנסיוני וחלוקה לאחר פרישת העמית. דמי ניהול בקרן פנסיה מחולקים לשני חלקים: עמלה על צבירת הסכום ועמלה על הפקדת סכומים.

עמלה הנגבית על סכום הצבירה (ולא על ההפקדה) בקרנות השתלמות. גובה התשלום המקסימלי על פי חוק הוא עד 2% על הצבירה. עם זאת, הממוצע כיום עומד על תשלום של 0.5%-1% בלבד.

הפקדה לחיסכון ברוב המקרים כרוכה בתשלום דמי ניהול מהפקדה בשיעור מסוים מכל סכום המופקד לחיסכון.

תשלום עמלה על אחוז מסוים מהסכום שנצבר בחשבון חיסכון.

הסכם בו מבוטח במוצר פנסיוני רשאי לבחור תקופת זמן שבמידה והוא לא יוכל לקבל את תשלומי הפנסיה אלו יועברו ליורשיו עד תום התקופה.

העלויות אותן מעבירה קרן פנסיה לגופים מקצועיים לצורך ניהול השקעות או כהוצאה ישירה על עמלות של קנייה ומכירת ניירות ערך.

בצבירת 70% מהשכר הקובע לקרן פנסיה והמשך הפקדה של דמי גמולים לקרן אחרי גיל פרישה – -דמי הגמולים יוחזרו לעמית במועד הפרישה שלו מהקרן. זכויות בגין התקופה הזו יחושבו בתוך חישוב הפנסיה הכללי. החישוב מבוצע אוטומטית על ידי הקרן הותיקה.

קיימים מקרים שונים המזכים מעסיק בהחזר דמי פיצויים ששולמו עבור העובד: פיצויים ששולמו ביתר, שלילת כספי פיצויים עקב הפרות משמעת חמורות של העובד, הפרת סודיות של החברה על ידי העובד ומתן מידע כוזב מצד העובד.

מצב רפואי של המבוטח שהיה קודם להסכם בין מבוטח ומבטח בפוליסה והוסכם בין הצדדים כי יוחרג ולא יתאפשר לגביו כיסוי ביטוחי. החרגה זו נוהגת בנושאי בריאות וחיים בלבד.

הקלה בחיוב במס עבור אוכלוסיות מסוימות או בהתאם לפעולה מסוימת. הטבת מס מאפשרת תשלום מס בשיעור נמוך מהמס המקובל כלפי שאר האוכלוסייה במדינה.

הפיכת התחייבויות חוזיות להון. תהליך המתרגם ערך כספי מתקופה אחת לאחרת, כאשר לרוב, השימוש במושג זה מתייחס לערך עכשווי של תזרים המזומנים העתידי.

המרת סכומי קצבאות פנסיוניות לסכום חד פעמי.

במקרה של מות המבוטח, זכאים שאיריו במקרים מסוימים לקבלת סכום מהוון באופן חד פעמי הכולל את כל סכום החיסכון או משולב בקצבה חודשית.

הכנסה מעבודה, הכנסה הנובעת ממשלח יד.

הכנסת ההעובד החייבת לפני ניכויים עבור הפקדות עצמאיות לגמל ולפנסיה. כלומר, שכר ברוטו של עובד לפיו מופרשות הפרשות פנסיוניות והפרשות לגמל עבורן ניתן לקבל הטבת מס של 35%.

הכנסה הנשארת בידי העובד לאחר ניכוי החבויות למסי הכנסה וחבויות נוספות וההכנסה בידו פנויה עבור חיסכון, תצרוכת שוטפת או כל מטרה בה יחפץ.

הכנסה כתוצאה מהחזקת נכסים מניבים, כלומר, הכנסה שאינה מעבודה.

עסקה הכוללת העברה של סכום כסף מגוף אחד למשנהו בהגבלת זמן ובתנאים קבועים מראש.

הלוואה המוחזרת בתום התקופה המסוכמת מראש בין שני הצדדים. הלוואות בלון נחלקת להלוואת בלון מלאה בה הקרן והרייבת מוחזרים יחד בסוף תהתוקפה לעומת הלוואה בלון חלקית שבה הקרן משולמת בסוף התקופה והריבית באופן שוטף.

הלוואה בה הלווה מתחיל בתשלום הקרן רק לאחר מספר חודשים מתאריך לקיחת ההלוואה. בעולם המשכנתאות המשעות של הלוואת גרייס היא דחיית תשלום הקרן לסיום תקופת תקופת הגרייס בצירוף תשלומי הקרן.

הפסקה של הפרשות שוטפות לקרן פנסיה עלולה לפגוע ברצף הזכויות של המבוטח. ניתן לשמור על הרצף הביטוחי באמצעות הפקדה עצמאית לביטוח פנסיוני או באמצעות הסדר ריסק.

ההפרשות בהן מחויב המעסיק להעברה לביטוח פנסיוני, כוללות רכיב פיצויי פיטורים. רכיב זה מחושב בשיעור מהשכר של העטבד וממומן על ידי המעסיק בלבד.

הפרשות על ידי עובד ומעסיק או על ידי חוסך עצמאי עבור חיסכון לפנסיה וניתן ליהנות לגביהן מהטבות במס.

הצהרה בה מבוטח עונה על שאלות חברת הביטוח בנוגע למצב בריאותו בצורה כנה . אי גילוי נאות של מצב רפואי לקוי עלול לגרור הפרה של חובת גילוי מצד הלקוח.

אתר חינמי מטעם שוק ההון ביטוח וחיסכון המאגד מידע ביטוחי עבור כלל המבוטחים בישראל.

מנוע המאפשר לאתר פוליסות לביטוח חיים, חשבונות בנק וחסכונות פנסיוניים.

העברת סכומי כסף או הון לגורם אחר על מנת לייצר תשואה ולהגדיל את ערך ההשקעה.

השקעה לטווח זמן של לא פחות מ-7 שנים.

השקעה לטווח זמן של 3-7 שנים

השקעה לטווח של 2-3 שנים.

השקעה שלא דורשת את מעורבותו של המשקיע , כאשר גם השקעה הדורשת מעורבות מינימלית נכללת תחת הגדרה זו.

בדיקת פוטנציאל וביצועים של חברה במטרה לבחון נייר ערך להשקעה. ההערכה כוללת תזרים מזומנים, התפתחות החברה והנכסים שברשותה – לפי נתונים אלו ינותחו ערך החברה וערך מניה בודדת שלה.

סכום המוגדר בפוליסת חיסכון כסכום אותו מחויב לקוח לשלם בתביעת חברת ביטוח בגין נזק שנגרם לו. ההשתתפות העצמית תהיה חלק מתוך הסכום אותו הוא תובע מהחברה.

יחיד תושב ישראל שלו ילד נטול יכולת זכאי לקבל בגינו 2 נקודות זיכוי בחישוב המס בהתאם לתנאי החוק ולתקנות השונות.

תוכנית המורכבת מחיסכון ומריסק. לאחר מות מבוטח במהלך תקופת ביטוח ייפסקו תשלומי הפרמות והמוטבים יקבלו את כל סכום החיסכון לאחר סיום תקופת הביטוח. תוכנית זו מכונה גם "הכשרה להשכלה גובהה" כיוון שהיא מותאמת בעיקר עבור חיסכון לילדים ללימודים ולכל מטרה.

חוק שנועד להסדיר חלוקה של חיסכון פנסיוני בין בני זוג לשעבר לאחר גירושין

חוק לטובת עובד שעבד במשך שנה ברציפות במקום עבודה אחד או אצל מעסיק אחד ופוטר, על המעסיק לשלם לעובד פיצויי פיטורין.

תוכנית חיסכון אותה פותח המוסד לביטוח לאומי לכל ילד עד גיל 18 ובלבד שזכאי לקצבת ילדים. החיסכון מבוצע בבנ קאו בקופת גמל לפי החלטת ההורים.

החיסכון המצטבר לאחר ניכוי קנס על משיכה (הגדרה חלופית למושג: "ערך פדיון").

חיסכון לגיל פרישה באמצעות מוצרי חסיכון כגון קרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים. החסיכון הפנסיוני נועד לספק הכנסה בתקופה בה העובד לא יוכל להמשיך לעבוד ולכן חיסכון פנסיוני כולל גם ביטוח חיים וביטוח אובדן כושר עבודה.

תהליך ובו מחליט החתם בשלילה או בחיוב לתהליך התקשרות בהסכם ביטוחי עם המבוטח ובמידה וכן, מהם התנאים להתקשרות. שלב זה מהווה את השלב האחרון בהפקת פוליסה.

מסלול חיסכון פנסיוני בקופת מנהלים או בקופת גמל לתגמולים. מסלול זה מקנה לחוסך את האפשרות למשיכה חד פעמית של סכום החיסכון והרווחים כתוצאה מהחיסכון. בתיאום עם מנהל הגוף הפיננסי יכול החוסך לבחור באופציה של משיכת הכספים לשיעורין במשיכות חודשיות ואחרות.

חיסכון המקנה לחוסך בקרן פנסיה את האפשרות לקבל קצבה חודשית עד יומו האחרון. לפי סכום החיסכון של החוסך והרווחים שנצברו על סכום זה, וכן על פי המסלול הנבחר על ידי העמית ולוחות תוחלת החיים – יחושב גובה הקצבה.

אדם בעל רישיון מטעם הרשות לניירות ערך לעיסוק בתחום השקעות הבורסה במתן ייעוץ. יועץ מסוג זה הוא אדם אובייקטיבי זאת לעומת משווק השקעות ששהוא בעל זיקה לגוף פיננסי מסוים.

אדם המחזיק ברשיון מטעם משרד האוצר למתן ייעוץ בתחום החסכונות הפנסיוניים. יועץ פנסיוני נדרש לידע רב בתחומי המיסוי, הביטוח, ניהול השקעות, ניהול סיכונים, דיני נזיקין, דיני עבודה ועוד.

תוכנית שמורכבת משילוב של חיסכון וריסק שנקבעים בהתאם לבחירת הלקוח במסלול מסוים. במידה והמבוטח נפטר בתוך תקופת הביטוח המוטב יקבל את סכום הביטוח לפי המסלול שנרכש. במידה ותקופת הביטוח הסתיימה בחיי המבוטח הוא יקבל את החיסכון שנצבר כערך הפדיון של הפוליסה.

יחס המרה מבטא את מספר המניות אותן יכול משקיע לקבל תמורת מניה בודדת. מושג זה מתיחס לאיגרות חוב אותן ניתן להמיר במניות.

התחזקות מטבע באפן יחסי למטבע אחר, כגון: התחזקות השקל מול הדולר.

תקרת השכר המבוטח בנוגע לחיסכון פנסיוני בקרנות פנסיה מקיפות עומד על פי 3 מהשכר הממוצע במשק.

איחוד ריבוי ניירות ערך לממדד משולב אחד כאשר המדד נועד להוות ברומטר עבור שוק ההשקעות כולו.

מדד שמייצג שינויים ביוקר המחיה. החישוב מתבצע באמצעות השוואה של מחירי מוצרי יסוד בכל חודש.

מדד המהווה אמת מידה לבדיקת ביצועי השקעה כלשהי לעומת מדד מסוים. כך למשל בחינת קרנות נאמנות בעלות התמחות בהשקעה בקבוצת מניות ספציפית באמצעות המדד של אותן מניות. חשוב שלא לבצע השוואה בין תיק ההשקעות לביצוע מניה מסוימת כיוון שההשוואה אינה מבוססת רמת סיכון זהה.

מדד שנועד כדי לאפשר רכישת נייר ערך למעקב אחר ביצועי האינדקס עצמו. לרוב, ביצועי הקרן לא תואמים באופן מדויק את ביצועי המדד כתוצאה מטעויות במעקב אחרי הדיוק במשקלות של כל ניר ערך וכתוצאה מהוצאות הקרן.

מדד לביצועי תיקי השקעות. מדד זה מודד עודף תשואה ליחידת סיכון על נכסים להשקעה. המדד יהיה גבוה יותר ככל שהתשואה ביחס לסיכון תהיה גבוהה יותר.

ריכוז 100 המניות שלהן שווי השוק הגובה ביותר בבורסה ת"א אלו נכללות במדדי מניות 25 ת"א ו-75 ת"א.

מכונה גם מדד המעו"ף. מדד זה מרכז את 25 המניות שלהן שווי השוק הגובה ביותר בבורסה בת"א.

ריכוז המניות של חמשת הבנקים המסחריים שלהם שווי השוק הגובה ביותר. מניות אלה נכללות בתוך מדד ת"א 100.

מדד הכולל את 125 החברות המובילות בכלכלה הישראלית. המדד החל כשהוא כולל את 100 החברות המובילות (תל אביב 100) עד שהורחב ל-125 חברות.

מדד 35 החברות הגדולות בישראל מבחינה כלכלית. מדד זה נכון להיום מורכב בעקרו מתעשיות הייטק, נדל"ן מניב, בנקים ועוד.

מדד שמחשב שינוי במחירי חומרים מוצירם לצרכי בנייה . חלק מהלוואת המשכנתא ואף גובה הסכום לתשלום לקבלן עשוי להיות צמוד למדד תשומות הבניה.

מדד הכולל את חמש מאות המניות המובילות בשוק בארה"ב בעלות שווי השוק בבורסה. מדד זה משקף את הפעילות הכללית במשק בארה"ב.

השקעה בניירות ערך כרוכה תמיד בסיכון מה. אין כל הבטחה כי הקרנות יניבו תשואה חיובית באופן מתמיד ולכן גם בההשקעה בקופת גמל הנחשבת למסלול השקעה סולידי ישלבחון רמות סיכון בהתאם למספר מדדים נפוצים כגון: סטיית תקן, מדד שארפ, מדד נזילות ומדד אלפא.

מדיניות שננקטת במטרה להשפיע על הכלכלה במשק מטעם הבנק המרכזי. המדיניות נעשית באמצעות צמצום והרחבה של כמות הכסף באמצעות הפעילויות הבאות: קניה ומכירה של מט"ח וניירות ערך בשוק החופשי וכן קביעת שער הריבית להלוואות מצד הבנק המרכזי עבור בנקים מסחריים.

מדיניות שננקטת במטרה להשקיע על הכלכלה במשק על ידי הממשלה באמצעות שינוי בגובה המס הנגבה מהציבור או על ידי ביצוע שינויים של הוצאות הסקטור הציבורי והממשלה.

מי שנקבעו בהתאם לתנאי הפוליסה כזכאים לקבלת תגמולי ביטוח בקרות מקרה ביטוחי.

ניירות ערך או השקעות נמדדות לפי המטבע המקומי. על מנת לקבל תשואה כוללת על המשקיע להמיר את המטבע בה הוא משתמש למטבע החוץ על פיו נקוב מחירה של ההשקעה. רוב הנכסים יימדדו בדולר אמריקאי ויספגו את התנודתיות שבהמרת המטבע המקומי למטבע חוץ.

מחיר מניה חלקי הרווח של המניה או שווי שוק של חברה חלקי הרווח הנקי שלה.

אישור המעסיק המופנה לקרן הפנסיה ומודיע על הפסקת עבודה של העובד במסגרת האישור מורה המעסיק לשחרור כספי פיצויים לטובת העמית. כדי לקבל אישור זה, על העמית לפנות למעסיקו.

ממוצע המאפשר מתן משקל רב יותר לערכים בעלי חשיבות ברמה גבוהה יותר, באמצעות שקלול החלק היחסי של הערכים עליהם מבוצע הממוצע.

גוף אשר באחריותו ניהול קרן נאמנות. מנהל קרן יבצע את פעולות הרכישה והמכירה של ני"ע לקרן, ינפיק יחידות השתתפות וכן יבצע חלוקת רווחים.

נייר ערך המעניק לבעליו חלק מבעלות של חברה הנסחרת בבורסה לניירות ערך.

כינוי למניות של חברות בתחילת דרכן בעיקר, שלהן פוטנציאל רווח משמעותי לצד סיכון שהחברה תתפרק והמשקיע יאבד את הקרן לחלוטין.

מס אותו גובה המדינה מפרטיים וחברות. גובה המס משתנה ביחס לגובה ההכנסות.

תיק ההשקעות שיכלול בעיקר אג"ח בסיכון נמוך באופן יחסי ובתשואה התואמת את רמת הסיכון. מסלול זה מתאים לתקופות קצרות בלבד.

מסלול בו אחוז החשיפה למניות עומד על 40% בערך ומתאים לתקופות של 3-7 שנים.

חשיפה גבוהה למניות עם מיקוד למדדים שונים כמו מדד ה-S&P-500. מתאים לתקופות ארוכות של למעלה מ-7 שנים.

חשיפה גבוהה למניות בממוצע של כ-90%, מתאים לתקופות ארוכות של 7 שנים ומעלה.

מסלול הקובע מספר תשלומי פנסיה מזעריים ממועד התחלת קבלת קצבה וכן האם לאחר מות המבוטח תשולם קצבה לבן/ת הזוג. כל מסלול מזכה את המבוטח לתשלום קצבה פנסיונית לכל ימי חייו. שני המסלולים העיקריים כוללים: מסלול בו מובטח מספר תשלומי פנסיה מזעריים והורשת יתרת הכספים למוטבים במידה והמבוטח הלך לעולמו לפני תום התקופה וכן מסלול בו מובטחת קצבה לבן/ת הזוג בשיעור של כ-60% מקצבת הפנסיונר לכל חייו/ה.

עמית באחת מקרנות הפנסיה החדשות יכול לבחור את מסלול הבביטוח האופטימלי עבורו בהתאם להעדפותיו, מצבו המשפחתי וגילו. כך לדוגמה ניתן להגדיר כיסוי נמוך לפנסיית נכות וכיסוי גבוה עבור ביטוח שאירים וכן להפך. עוד יש לדעת כי מתוקף התקנון האחיד, מסלולי הביטוח העיקריים זהים בין הקרנות, החל משנת 2018 .

מסלולים בהם מושקעים כספים מתוכניות המשתתפות ברווחים על ידי חברות ניהול חברות ביטוח, קרנות פנסיה וקופות גמל. המסלולים נחל'ים להתמחויות במוצרים שקליים, מנייתיים, מדדיים, אג"חים וכן שילוב ביניהם.

גוף פרטי המרכז את המידע לגבי הקופות והקרנות הקיימות לטובת הציבור. הגוף מפוקח על ידי משרד האוצר.

גוף מטעם הבורסה לתיווך בין רוכשים ומוכרים של אופציות.

מסמך אותו ממלא משווק פנסיוני או סוכן במסגרת של הליך ייעוץ מול מועמד לביטוח. במסמך זה מפרט המשווק/הסוכן את אופן הייעוץ והסיבות לכך.

מענק הניתן למבוטח בקרן פנסיה ותיקה בגין הפקדות מעל לצבירה מקסימלית של 35 שנות הפרשה. בקרן ותיקה כל שנת עבודה צוברת עבור העובד 2% כאשר התקרה המקסימלית עומדת על 70%, כלומר, 35 שנות עבודה. מהשנה ה-36 להפקדה ועד שנת הפרישה, זכאי העובד לקבל מענק על תקופת ההפקדה העודפת. חישוב המענק מתבצע כך: שיעור של 6.25% משכר העובד הממוצע לאורך השנים בהכפלת מספר החודשים העודפים.

ערך מספרי באמצעותו ניתן לערוך חישוב להמרת סכום החיסכון הצבור (בקרן הפנסיה או בביטוח מנהלים) לקצבה חודשית אותה יקבל המבוטח החל ממועד הפרישה. מקדם ההמרה של הקצבה מופיע בתקנון קרנות פנסיה חדשות ובפוליסות הביטוח הרלוונטיות. בקרנות פנסיה חדשות רשאית הקרן לשנות את מקדם הקצבה בהתאם לשינויים בתוחלת החיים באישור משרד האוצר.

בחישוב פנסיה לעמית לקראת הפרישה, מחלקים את סכום החיסכון שנצבר למספר תשלומים. מספר זה מהווה את "מקדם ההמרה". מקדם המרה נקבע בהתאם למאפייני כל חוסך (מין, גיל, שנת הפרישה, מצב משפחתי ועוד), בהתאם לסוג המוצר וכן, מקדם ההמרה נקבע בהתאם להנחיות הרגולציה על שוק ההון, ביטוח וחיכון.

משווק פנסיוני הינו מומחה בתחום הפנסיה שתפקידו לייעץ ללקוח אודות מוצר פנסיוני המתאים עבורו מבין סל מוצרים המשווקים על ידו בתשלום עמלה.

משיכה מקופת גמל שאינה בהתאם לתקנון הקופה. משיכה מסוג זה מחייבת את המושך במס בשיעור 35%.

ממוצע זמן בו מתבצעים תשלומי הריבית ופירעון הקרן. ככל שמשך חיים ממוצע ארוך יותר – הסיכון גדול יותר כיון שקיים סיכון גבוה למצב של אי פירעון ההלוואה והריבית.

גובה השכר בגינו המעסיק מפקיד למרכיב הגמולים.

סוג של הלוואה , בדרך כלל עבור קניית דירה, אותה ניתן לקבל תמורת שעבוד הדירה למלווה עד לסיום תשלום הקרן והריבית.

מערכת למסחר בניירות ערך שאינם רשומים למסחר או לניירות ערך הנסחרים "מעבר לדלפק". העסקאות עצמן נסגרות בטלפון כשבמערכת מדווחים מחירי הקנייה והמכירה.

תעודה המונפקת בסדרות על ידי אגודה שיתופית, חברה ותאגידים אחרים. תעודה זו מזכה בחברות, השתתפות או יכולת תביעה מהארגון המנפיק. ניתן למנות ניירות ערך מסוגים שונים לרבות: אג"ח, אופציות, קרנות נאמנות, כתבי אופציות ועוד.

ני"ע שאינם נסחרים בבורסה בתל אביב אלא בבורסות לניירות ערך ברחבי העולם.

אמצעי לגיוס מימון מרוכשים לטווח הקצר. אלו שטרות שמונפקים על ידי תאגידים וחברות בנוסף להנפקה של אג"ח לטווח ארוך ולהלוואות דרך הבנקים השונים. השטרות נמכרים בניכיון בבורסה לניירות ערך ומשמשים למעשה כמו אג"ח לתקופת זמן קצרה (בדומה למק"מ של בנק ישראל רק בתוספת ריבית).

סכום המנוכה מהכנסה על מנת להקטין את גובה ההכנסה החייבת במס. עבור בני משפחה של הנישום ובהתאם להוצאות מסוימות ניתן להקטין את ההכנסה החייבת במס מה שיפחית את המס השולי אותו ישלם החייב למס הכנסה.

בקופת גמל – הקטנת ההכנסה החייבת במס בסכומים המופקדים בקופה. לצורך קבלת ניכוי המס, תקרת ההפקדה לעצמאי עומדת על 7% מהכנסה מזכה.

ייעוד (חלקי או מלא) למטרה הונית של זכויות החוסך בתוכנית הקצבה.

ייעוד (חלקי או מלא) למטרה קצבתית של זכויות החוסך בתוכנית הקצבה.

בתגמולי ביטוח – סוג ההצמדה לפי תנאי הפוליסה: למדד, לדולר או משתתף ברווחים.

3 סוגי קרנות פנסיה:

 • קרנות פנסיה וותיקות (מאוזנות או גרעוניות)
 • קרנות פנסיה חדשות מקיפות -בעלות זכאות לתשואה מובטחת מטעם המדינה בשיעור של עד 30% מהנכסים שלהן.
 • קרנות פנסיה חדשות כלליות – לא זכאיות לתשואה מובטחת מטעם המדינה. מאפשרות הפקדות חודשיות/הפקדה חד פעמית.

מצב שבו מתרחשת עליית מחירים מצד אחד (אינפלציה) אולם מנגד ישנה עלייה ברמת האבטלה וירידה בפעילות הכלכלית (סטגנציה).

מידת התנודתיות של שערי נכסים. ככל שסטיית התקן גבוהה יותר היא תצביע על שינויים חדים בשערי הנכסים.

סעיף הקובע כי הפרשות לפיצויים המופקדות על ידי המעסיק לרכיב הפיצויים בתוכנית פנסיונית, ישמשו כתחליף לחבותו לתשלום פיצויי פיטורין לעובד במקרה של הפסקת יחסי עובד-מעביד.

חבר בקרן פנסיה שלו יתרת חיסכון צבורה והוא לא מוגדר כפנסיונר. בקרן פנסיה קיימים מבוטחים משני סוגים: מבוטח פעיל שמפריש לקרן הפנסיה בצורה שוטפת ומבוטח בלתי פעיל שהפסיק להפריש לקרן כספים.

עמית שחוסך בצורה עצמאית ללא שמעסיקו מפריש כספים במקביל למוצר פנסיוני. חיסכון מסוג זה מאפשר הצטרפות של כל אדם ללא קשר לגיל או תחום עיסוק.

עמית שמעסיקו מפריש בגינו למוצר פנסיוני לרכיב פיצויים או תגמולים. שכיר לאחר פרישה מעבודה רשאי למשוך את הכספים ולהעביר אותם על שמו במעמד עצמאי תוך הנאה מנזילות (בקופת גמל) וותק.

כספים המשולמים לסוכן ביטוח על ידי חברת הביטוח על פי התנאים שנקבעו בהסכם עמו על פעולות תיווך בין הסוכן למבוטח בתחומי הביטוח.

עמלה המשולמת על ידי לווה שבחר לפרוע הלוואה מוקדם מהמוסכם בחוזה. עמלה זו גבוהה בדרך כלל עקב ההפסד הפוטנציאלי אותו עלול לספוג הבנק בגין הפירעון המוקדם.

עמלה שקרן סל/קרן נאמנות משלמת כתגמול לבנק עבור השיווק. עמלה זו אינה משולמת על ידי הרוכשים.

עמלה הנגבית מהלקוח כשיעור מסך הפרמיות השוטפות ומועברת לקרנות הפנסיה ולפוליסות של ביטוחי מנהלים מדי חודש. בקרנות פנסיה עמלת הניהול המירבית עומדת על 6% ובביטוחי מנהלים: 7% או בשיעור שהולך פוחת לאורך שנות החיסכון בפוליסה מ-13% -5%. מכיוון שחברות הביטוח מתחרות ביניהן, פעמים רבות ניתן לקבל הנחה על רכיב זה בחיסכון הפנסיוני. חשוב להקפיד על קבלת הצעה בכתב מהגוף המנהל וכן על ביצוע בדיקה שבפוליסה נתון זה מצוין בצורה מדויקת.

נקראת גם "קנס פירעון מוקדם" ומשולמת לבנק במקרה של החזר ההלוואה לפני המועד הקבוע בחוזה. הסיבה לקנס היא פיצוי על הפסד עתידי העלול להיווצר בבנק כתוצאה מפרעון ההלוואה מוקדם מהצפוי.

מונח הלקוח מתחום ביטוחי הרכש. במקרה זה לא מנכים מתגמולי הביטוח את שיעור הבלאי אלא מחשבים את ערך המוצר בהתאם למוצר דומה חדש זאת בהתאם לעמידת המבוטח בתנאי הכינון.

חישוב הערך הנוכחי של תגמולים העתידים להתקבל בעתיד.

הסכום שנצבר בחיסכון עד למועד הפסקת ההפקדות בפוליסה. עד לפדיון המלא, סכום זה ממשיך לשאת תשואות ו/או הצמדה בהתאם לתנאים הקבועים בפוליסה.

בקרנות פנסיה חדשות מקיפות מנוהלת עתודה בסכום של עד 1% מהתחייבויות קרן הפנסיה לפנסיונרים במטרה להפחית את התנודתיות בפנסיה שמשולמת לפורשים. העתודה קשורה בשינויים בתשואה החלים על נכסי הקרן המכסים את התחייבויות הקרן למבוטחים וכן בשינויים הקשורים בריבית על היוון התחייבויות אלה.

פוליסות בהן מתחייבות חברות הביטוח לתשואה שתינתן למבוטח בתוכנית עד סיום תקופת הביטוח (תשואה על הפקדות) ועד סיום תקופת המשיכה או הקצבאות (בתשואה על כספי הצבירה).

פוליסה הכוללת מרכיב ביטחון, שהופסק בגינה תשלום הפרמיות.

תוכנית שמשלבת חיסכון וסיכון (ריסק). לאחר מות המבוטח ישולם סכום הביטוח למוטב בתקופת הביטוח. בתוך חיי המבוטח לאחר תום תקופת הביטוח, ישולמו למבוטח כספי הביטוח או ערך הפדיון – הסכום הגבוה מבין 2 האפשרויות.

בפוליסה זו, מרכיב החיסכון מוצמד לסל ההשקעות של חברת הביטוח המנהלת את התוכנית. חלק מדמי הניהול בפוליסות אלה, הנגבים על ידי חברת הביטוח – מותנים בתשואה הגבוהה ממדד המחירים לצרכן.

סוג פוליסה שהופקה בעבר על ידי חברות הביטוח והתאפיינה בעיקר בפרמיות, סכומי חיסכון וסכומי ביטוח – צמודי מדד. בתחום הפוליסות הקלאסיות נכללו: פוליסה מסוג מעורב, פוליסת גמלה ופוליסת חיסכון (בעיקר פוליסה מסוג מעורב).

תוכנית המשלבת חיסכון וריסק הנקבעים לפי מסלול הביטוח שנבחר על ידי המבוטח. במידה והמבוטח נפטר בתוך תקופת הביטוח, המוטב יקבל את סכום הביטוח למקרי מוות שכולל את החיסכון שהצטבר בפוליסה ואת סכום הריסק. בחיי המבוטח, לאחר סיום תקופת הביטוח, הוא יקבל את סכום החיסכון הצבור ובגין החיסכון שנצבר עבורו לקצבה, מתאפשרת למבוטח קבלת קצבה חודשית למשך כל ימי חייו בכפוף לתנאים של הפוליסה. בגין חלק החיסכון שנצבר להון – יקבל המבוטח סכום חד פעמי.

מסמך חוזי הנערך בין חברת ביטוח לאדם פרטי או תאגיד. פוליסת ביטוח מסדירה את התחייבויות החברה המבטחת למבוטח במקרה של התממשות סיכונים שהוגדרו מראש, כאשר בדרך כלל ההתחייבות כוללת פיצוי כספיי או החזר בגין תשלומים אותם הוציא המבוטח מכספו.

השקעה בענפי ואפיקי השקעה מגוונים במטרה למזער את רמת הסיכון.

ירידה בערך מטבע מקומי ביחס למטבעות זרים.

מרכיב בקרן פנסיה או בפוליסת ביטוח מנהלים אשר בו יכול המעסיק לחסוך סכומי כסף עבור העובד למקרה בו יצטרך לשלם לעובד פיצויים בגין ניתוק יחיס עובד-מעביד לפי דין.

מקרה בו הלווה מחזיר את ההלוואה לבנק מוקדם מהקבוע בחוזה. מכיוון שהחזר הלוואה מוקדם מהצפוי עשוי לגרום להפסד לבנק, לרוב תיגבה עמלה מהלווה בגין הפירעון המוקדם.

תוכנית פנסיונית של קרנות הפנסיה הותיקות שבהסדר, המציעה כיסוי עבור מספר מקרים ביטוחיים:

 • פנסיה חודשית עבור מבוטח שהגיע לגיל פרישה – מחושבת לפי שיעור החיסכון שנצבר מתוך השכר הקובע*.
 • פנסיה חודשית למבוטח במקרה של אובדן כושר עבודה
 • פנסיה חודשית לשאירים במקרה של מות המבוטח.

*השכר הקובע – מחושב לפי שיטת הממוצעים בקרנות מקפצת וקג"מ ולפי שיטת 3 שנים אחרונות בכל יתר הקרנות.

קצבה המשולמת לנשים מגיל 65 ולגברים מגיל 70 מטעם המוסד לביטוח לאומי. קצבה זו משולמת גם לבעלי הכנסה נמוכה לאחר פרישה מעבודה (הכנסה נמוכה נקבעת בהתאם למבחן הכנסות של ביטוח לאומי). את הבקשה לקבלת קבצה יש להגיש חודש לפני מועד ההגעה לגיל זכאות לקצבה.

פנסית נכות, זקנה או שאירים תשולם ובלבד שסכום הפנסיה לא יפחת מ-5% מהשכר הממוצע במשק, זאת בכפוף לתקנון קרן הפנסיה.

תוכנית פנסיונית המעניקה כיסוי מקיף לגבי המקרים הבאים:

 • פנסיה חודשית למבוטחים מגיל פרישה ומעלה.
 • פנסיה חודשית לשאירים במקרה של פטירת המבוטח.
 • פנסיה חוששית למוטחים במקרה נכות.

אדם המשולמת לו קצבת זקנה מקרן פנסיה.

סך הזכאות שצבורה בקרן פנסיה לחלק למקדם ההמרה לפנסיה על פי מסלול ברירת מחדל.

פנסיה למצב של אובדן כושר עבודה שמחושבת לפי שיעורי פנסיית נכות במסלול בו מבוטח העמית בהכפלת השיעור בהכנסה המבוטחת בממוצע ובכפוף לתקרה לפי חוק.

פניסה לשאירי עמית שבוטח בקרן פנסיה. ישנם 2 סוגי פנסית שאירים: פנסיית שאירים של מבוטח פעיל (60% לאלמנה ו-30% ליתום ובלבד שסך התשלומים לא יעלה על 100%). פנסיית שאירי פנסיונר תכלול שיעור מפנסיית הזקנה בהתאם למסלול הפנסיה שבחר העמית טרם יציאתו לגמלאות.

פיקדון קצר מועד. אפיק השקעה קצר טווח של בנקים מסחריים. הפק"מ נושא ריבית שקלית בשיעור קבוע מראש.

הפרמיה ששולמה לחברת ביטוח בניכוי עלות כיסויים ביטוחיים ובניכוי דמי ניהול.

פרמיה שבמהלך תקופת הביטוח עוברת שינויים בהתאם לתנאים המפורטים בפוליסת הביטוח ובהתאם לתקופה המצוינת.

פרמיה שגובהה אינה משתנה בכל תקופת הביטוח והיא נשארת אחידה כפי שנקבע במועד ההצטרפות (למעט הצמדה למדד המחירים לצרכן).

פיצוי רטרואקטיבי נוסף אותו משלמת חברת ביטוח למבוטח לאחר תקופת המתנה בביטוח של אובדן כושר עבודה כאשר מתחיל המבוטח לקבל את הפיצוי החודשי.

קופת גמל שלא מאפשרת תשלום כספים צבורים לזכאים באופן ישיר, אלא מעבירה את הכספים הצבורים בה לקופה משלמת לקצבה.

קופת המאפשרת תשלום בצורה ישירה של קצבה חודשית לזכאים.

תוכנית חיסכון לטווח הארוך עבור עצמאיים/שכירים. חיסכון ייעודי לגיל פרישה מהעבודה המומלץ לחיסכון דווקא לצרכים פנסיוניים. יש לחלק את סוגי קופות הגמל ל-3:

 1. קופת גמל לתגמולים לשכירים: קופה להקפקדות קובעות מטעם המעסיק (עד 7.5% משכר העובד) ומטעם העובד (עד 7% משכרו). בגין ההפרשות רשאי העובד לזיכוי ממס עד לתקרה שנקבעה בחוק.
 2. קופת גמל לתגמולים לעצמאיים: הפרשות של עובד עצמאי בניכוי ממס וזיכוי ממס בהתאם לתקרה הקובעה החוק.
 3. קופת גמל אישית לפיצויים: הבטחת זכויות עובד לקבלת פיצויים באמצעות הפקדות חודשיות של המעסיק על שם העובד.

קופה המאפשרת למבוטח להנות מהטבות במס לפי תיקון 190 לפקודת מס הכנסה כאשר הוא מפקיד באופן חד פעמי לקופת גמל מעל גיל 60.
הטבות המס כוללות: מס מופחת של 15% (נומינלי) במשיכה של סכום חד פעמי או פטור ממס על רווחי הון במשיכת כספי הקופה כקצבה.

קופת גמל שאינה מחייבת בחירה במסלול מסוים. מקובל ששיעור מרכיב המניות בקופה מסוג זה יגיע עד 50%.

מוצר חיסכון פנסיוני המהווה סוג של קופת גמל בה הכספים ניתנים למשיכה בכל רגע נתון. בנוסף, מגיל 60 ומעלה ניתן להשתמש בחיסכון הצבור כקצבה מבלי לשלם מס רווח הון. קופת גמל להשקעה משמשת מוצר חיסכון פנסיוני לצד מכשיר השקעה נפוץ.

קופת גמל המתחייבת בהשקעת הנכסים שלה באפיק מסוים כמו: אג"ח, מט"ח, שקלים, מניות וכדומה.

קופה עבור מעסיקים לצבירת כספי פיצויים לטובת העובדים. הפקדה על ידי המעסיק בקופת גמל מרכזית לפיצויים מאפשרת צבירה הדרגתית של הכספים לצד יכולת תשלום פיצויים לעובדים בכל עת. ההפקדות לקופה זו מהוות הוצאות מוכרות לצרכי מס.

מעבר בין מסלול עתיר סיכון למסלול מופחת סיכון המתבצע לאחר ירידות בשווקים מה שמקבע הפסד מכיוון שבמסלולים סולידיים פוטנציאל התשואה אינו דומה למסלול עתיר סיכון וכך למעשה אותו הפסד "מקובע" ולא ניתן להרוויח אותו בחזרה.

כדי לקבל פטור ממס על פנסיה חודשית במידה והמבוטח זכאי לכך ועד לתקרה הקבועה בחוק, עליו לעבור הליך חד פעמי מול פקיד שומה המכונה: "קיבוע זכויות". במסגרת הליך זה קובע פקיד השומה שיעור לפטור ממס לו זכאי המבוטח בהתחשב בנתונים ובמידע שהוצגו לפניו. הליך זה נדרש גם בביצוע היוון קצבה פטור ממס. פקיד השומה יבצע בדיקה אם בעבר נוצל הפטור ויקזז פטור שנוצל ב-32 שנות הביטוח האחרונות לפי הנוסחה הקבועה בחוק.

סכום המנוכה מהחיסכון המצטבר בזמן משיכה, זאת חלף ערך פדיון במקרה בו התבצעה הפסקת תשלום.

תוכנית המשלמת למבוטח מסיום תקופת הביטוח למשך כל חייו – תשלום חודשי.

בקרנות הוותיקות לא משולמת קצבת פנסיה הנמוכה מסכום של 514 ש"ח. בקרנות מקיפות קבלת קצבה נמוכה מסכום של 514 ש"ח מחייבת תוספת של תשלום דמי ניהול. בקרנות פנסיה כלליות, לא תשולם קצבה למבוטח במידה והיא נמוכה מ-514 ש"ח אלא אם כן המבוטח מקבל קצבה מקרן פנסיה מקיפה בגין תביעה מאותו סוג.

קצבת המכונה כיום "קצבת אזרח וותיק". קצבה חודשית מטעם ביטוח לאומי המשולמת לתושבי ישראל הזכאים לקבלת הקצבה לפי התנאים המפורטים בתקנון הביטוח הלאומי. קצבה זו נועדה להבטיח הכנסה מסודרת לתושבים בישראל בתקופת הזקנה.

קצבת נכות בקרן פנסיה וותיקה המשולמת למבוטחים שבקרות אירוע הנכות היו פעילים בתוכנית מקיפה. זכאות לקצבת נכות נקבעת בכפוף להחלטת רופא קרן הפנסיה.

מסלול קצבה בחיסכון פנסיוני המעניק למבוטח פנסיה חודשית למשך כל חייו.

קצבה המשולמת לשאירי פנסיונר לאחר פטירתו. שיעור הקצבה נקבע לפי הקצבה האחרונה ששולמה למבוטח בהתאם לסוג השאיר:

 • אלמן/ת פנסיונר/ית: 60% מהקצבה האחרונה.
 • יתום: 20% מהקצבה האחרונה.
 • יתום משני ההורים: 40% מהקצבה האחרונה.
 • הורה נתמך של המנוח/ה או של בן/בת הזוג: 15% מהקצבה האחרונה.

לפי תקנון הקרנות הוותיקות, סך הקצבאות לא יעלה על 100% של הקצבה.

קצבה חודשית שמשולמת ליורשי עמית שהיה פעיל בקרן פנסיה לאחר מותו וקיימת זכאות לתשלום פנסיה ליורשים לפי תקנון קרן הפנסיה.

קרן להשקעה מבוססת אסטרטגיה ששואפת להביא לרווחים בכל מצב שוק, לפעמים באמצעות שימוש באמצעי גידור פיננסיים. בשונה מקרן נאמנות המשקיעה לרוב באפיקים סולידיים כדוגמת: מניות יציבות ואגרות חוב, קרנות גידור שואפות למיקסום סיכויים לרווח גם כשזה כולל השקעה בשוק המצוי בתנודתיות. קרן גידור משתמשת לצורך כך בכלים פיננסים שונים הכוללים מינוף פיננסי ומכירה בחסר. כלים אלו נועדו כדי לגדר את הסיכונים של הקרן להפסד.

תוכנית חיסכון לטווח בינוני המיועדת לעצמאים ולשכירים. מוצר פיננסי זה פטור ממס כאשר לאחר 3 שנים אפשר לדות את הכספים הצבורים בפטור ממס ולהשתמש בכסף לצורך השתלמות ולאחר 6 שנים ניתן למשוך את כספי הצבירה ולהשתמש בכסף לכל מטרה. בנוסף, אפשר לפתוח חשבון חדש ולצבור ותק בהתאם לחשבון החיסכון הותיק כך שלאחר 6 שנים מפתיחת החשבון הראשון ניתנת אפשרות למשיכת סך כל הכספים והרווחים שהצטברו בחשבון. קרן השתלמות לשכיר מאפשרת עד %2.5 משכר העובד – הפרשות על ידי העובד ועד 7% על ידי המעסיק. קרן השתלמות לעצמאים מאפשרת הפרשות בגובה של עד 7% מהתקרה של ההפקדה השנתית.

זוהי קרן נאמנות סולידית שמבוססת על מח"מ 90 יום כשהיא בנויה ברובה מפקדונות ג'מבו בנקאיים וממק"מ. קרן זו יכולה לשמש גם כקרן חירום והיא צמודה בצורה יחסית לריבית בנק ישראל.

קרן השואפת להגיע להשגת אותה תשואה כמו זו של המדד אותו היא מחקה. בקרנות מחקות קיימים מספר סוגי עקיבה בעלי יתרונות וחסרונות שונים.

גוף פיננסי לאיגוד פרטים על מנת להשקיע בצורה משותפת בני"ע סחירים. על ידי רכישת יחידות השתתפות ניתן להצטרף לקרן ולזכות בשותפות ברווחים כתוצאה מהמסחר בניירות הערך בהתאם למספר יחידות ההשתתפות.

סל של מספר מניות העוקבות אחר מדד ייחוס מסוים במטרה להשיג את התשואה של מדד הייחוס, תוך מסחר בכל שעות פעילות הבורסה.

קרן שלא משלמת מס על הנכסים שהיא משקיעה בהם. כאשר יווצר הון ריאלי למחזיק יחידות בקרן כתוצאה מפדיון הוא יחויב במיסוי בשיעור 20%. ישנה אפשרות לקיזוז הפסד בגין פדיון יחידה בקרן פטורה מרווח על ניירות ערך אחרים או קיזוז הפסד ניירות ערך אחרים באמצעות רווח כתוצאה מפדיון יחידה.

חיסכון פנסיוני בהתאמה לגיל הפרישה המציע מסלולים שונים: מסלול מנייתי, סולידי, מתחת לגילאי 50, מחקה מדד ועוד. החיסכון כולל מרכיבי ביטוח של אובדן כושר עבודה וביטוח שאירים.

קרן פנסיה שפעלה עוד לפני תאריך ה-1.1.1995 ולא מאפשרת הצטרפות עמיתים חדשים כיום.

קרן פנסיה שהחלה לפעול לאחר 1.1.1995 והיא מאפשרת הצטרפות עמיתים חדשים. קרנות אלו מתאפיינות באיזון אקטוארי, קרנות נושאות תשואה וברוב המקרים קרנות אלו גם זכאיות לאג"ח ממשלתיות מיוחדות.

מוצר חיסכון פנסיוני בו החל מגיל 60 מיועדים כספי הצבירה למשיכה כקצבה לכל החיים או כסכום חד פעמי למשיכה. קיימת גמישות בבחירת מסלול החיסכון כאשר ניתן לבחור במסלול המשלב כיסוי ביטוחי למקרה של נכות או פטירה ומנגד ניתן להחליט על מסלול חיסכון ללא כיסוי ביטוח. קרן פנסיה כללית מכונה גם קרן פנסיה משלימה כיוון שהפקדות לקרן פניסה מקיפה למעלה מתקרת ההפקדה החודשית גולשות לקרן הפנסיה הכללית.

קרן פנסיה המשלימה את הקרן המקיפה. קרן זו אינה כוללת מרכיבים ביטוחיים ואין לה תקרת הפקדה.

מוצר חיסכון פנסיוני בו החל מגיל 60 מיועדים כספי הצבירה למשיכה כקצבה לכל החיים או כסכום חד פעמי למשיכה. קיימת גמישות בבחירת מסלול החיסכון כאשר ניתן לבחור במסלול המשלב כיסוי ביטוחי למקרה של נכות או פטירה ומנגד ניתן להחליט על מסלול חיסכון ללא כיסוי ביטוח. קרן פנסיה כללית מכונה גם קרן פנסיה משלימה כיוון שהפקדות לקרן פניסה מקיפה למעלה מתקרת ההפקדה החודשית גולשות לקרן הפנסיה הכללית.

קרן המזכה את העמית בהכנסה חודשית לאחר פרישה מעבודה, קרן זו אינה מכסה במקרי נכות, זקנה ושאירים.

קרן המאפשרת גמישות בבחירת מסלול החיסכון: אפשרות לבחירת חיסכון הכולל ביטוח למקרה נכות ופטירה לעומת חיסכון במסלול שאינו כולל כיסוי ביטוחי. כאשר הפקדות המבוטח לקרן פנסיה מקיפה עולות על התקרה החודשית, תגלושנה ההפקדות לקרן הפנסיה הכללית/משלימה.

קרן המזכה את העמית בהכנסה חודשית לאחר שפרש מעבודה. הקרן מקנה לעמית כיסוי במקרה של נכות, זקנה ושאירים.

קרן המשקיעה את הדיבידנדים המתקבלים מאחזקות הקרן – מחדש ובכך מממשת את העיקרון של ריבית דריבית.

קרן לשכירים ולעצמאיים לצרכי חיסכון. הקרן היחידה לחיסכון לטווח הבינוני הפטורה ממיסוי עד לתקרת ההפקדה. במידת הצורך ניתן לקחת הלוואה בתנאים טובים על חשבון קרן השתלמות על פי תקנון בית ההשקעות המנהל את קרן ההשתלמות. סכומי הצבירה והרווחים בקרן פטורים ממס עד לתקרה המוגדרת וכן בכפוף לתנאי המשיכה.

כלי להשקעה משותפת בניירות ערך מתוך מטרה להפיק רווחים מהחזקה בהם ומכל עסקה אחרת הנעשית בני"ע אלו. קרנות נאמנות משקיעות על פי מדיניות השקעה קבועה מראש אותה ניתן לשנות רק לאחר התרעה על כך לבורסה וכן יידוע כל המשקיעים בקרן. קרן נאמנות תנוהל על ידי מנהל הקרן ותפעל על פי הסכם הנאמנות שפורסם על ידי תשקיף.

קרנות שהחל משנת 1995 נסגרו להצטרפות עמיתים חדשים. קרנות הפניסה הותיקות נחלקות ל-2:

 • קרנות פנסיה מאוזנות
 • קרנות פנסיה גרעוניות (המאוגדות תחת הגוף "עמיתים")

קרנות הפנסיה הותיקות כיום, מנוהלות על ידי משרד האוצר וכוללות את מקפת הותיקה, מבטחים הותיקה, קג"מ ועוד.

קרנות הפנסיה החדשות החלו לפעול החל מנת 1995 ולהן מאפיינים עיקריים:

 1. קרנות מאוזנות אקטוארית – שינוי במאזן הקרן לטוב ולמוטב משוקף בגרעון/תוספת זכויות.
 2. קרנות חדשות מקיפות נהנות מזכאות לאג"ח ממשלתיות בריבית גבוהה ביחס לאג"ח ממשלתיות רגילות (ישנן קרנות חדשות מקיפות וקרנות כלליות ללא זכאות לאג"ח ממשלתיות בריבית גבוהה).
 3. קרנות מסוג תשואה – הקרנות החדשות צוברות כסף המומר לפנסיה באמצעות חלוקה במקדם קצבה.

רווח חברה ממכירות של שירותים ומוצרים בניכוי עלויות ייצור ומכירות. סעיף רווח גולמי מופיע בדוח רוו"ה (רווח והפסד) של החברה.

שינוי בערך השקעה כאשר אין תיאום בין ערכי ההשקעה לבין שיעור עליית מדד המחירים לצרכן.

שינוי בערך השקעה לאחר ניכוי שיעור העלייה במדד המחירים לצרכן.

התוצאה המתקבלת בחלוקת רווח חברה במספר המניות שלה ומאפשרת להעריך את שווי החברה.

רווח החברה בסיכום כלל ההכנסות לאחר ניכוי של כל ההוצאות לרבות תשלומי מס. סעיף זה מופיע בדו"ח רוו"ה של החברה.

הפרש בין הכנסות החברה להוצאות החברה בגין הפעולות שהתבצעו בתחומי העיסוק המרכזיים שלה לפני ניכוי המס. סעיף זה כולל: הוצאות עלות מכירות, הכנסות ממכירות של שירותים ומוצרים הוצאות מימון ומכירה וכן הוצאות כלליות והנהלה.

רווח או הפסד שנוצרו כתוצאה מהפרש הבין מחיר הקניה למחיר המכירה של ני"ע.

העלות של הכסף. ערך הנוסף לקרן של הלוואה או השקעה. במקרה של הלוואה, הריבית היא חלק מהתשלום אותו מחזיר הלווה במקביל לתשלום כספי הקרן ובמקרה של השקעה, הריבית היא חלק מהרווח של המשקיע על כספי הקרן.

פיצוי כספי המשולם על ידי הלווה למלווה על אפשרותו לשימוש בכספי הלוואה.

ריבית הנקבעת ומתעדכנת מדי כמה שבועות על ידי בנק ישראל. מהווה בסיס לריביות הפריים וממנה נגזר שיעור הריבית לפיה מלווה בנק ישראל לבנקים מסחריים.

הלוואה לכל מטרה המאפשרת ללות כסף בהווה ולהתחיל לשלם את ההחזר בתקופה מאוחרת יותר. הלוואת גרייס רגילה כוללת תשלום ריבית מיום ההלוואה הראשון כאשר החזרי הקרן מתבצעים מאוחר יותר. לרוב, הלוואת גרייס נלקחת לטווח ארוך.

השקעה הממשיכה לצבור ערך באמצעות השקעת הקרן והתשואה פעם נוספת. ככל שעובר זמן והקרן והתשואה מושקעות שוב ושוב, אפקט הגדילה של הקרן מואץ וההשקעה צוברת ערך נוסף.

שער ריבית בין-בנקאית לשימוש עבור ביצוע עסקאות בינלאומיות. הריבית נקבעת על ידי ממוצע ריביות בין-בנקאיות של 4 בנקים מבין 8 הבנקים המרכזיים בלונדון.

שיעור ריבית המשתנה לאורך תקופת הלוואה על פי עקרון מוסכם מראש.

שיעור הריבית השנתית על תוכניות חיסכון המחושבת על ידי הבנק על בסיס ממוצע תשואה לפדיון (ברוטו) של אג"ח ממשלתיות הצמודות למדד, נקובות במטבע ישראלי ונושאות ריבית קבועה כאשר פרעון הקרן מתבצע במועד אחד.

סכום כסף אותו משלם לווה על הלוואה נוסף להחזר הקרן בתמורה לשימוש בכסף למשך תקופה מסוימת. ריבית על הלוואה מהווה את מחיר העברת כסף המאפשר שימוש עתידי לאמצעי עמו ניתן להשתמש בהווה.

ריבית אותה משלם מוסד פיננסי לגוף או לאדם פרטי המפקיד כספים לחשבון חיסכון.

תשלום אותו משלם הלווה במקרה של איחור בתשלומי ההחזר של ההלוואה. ריבית פיגורים מתווספת לקרן ולריבית המקורית.

ריבית אותה הבנק גובה מלקוחות בעלי חוסן פיננסי גבוה וסיכון נמוך. שיעור ריבית זה הוא הנמוך מבין שיעורי הריביות אותן גובה הבנק על הלוואות.

ריבית לתשלום שנצברה באג"ח מזמן תשלום הקופון האחרון ועד לתשלום הקופון הבא.

ריבית על הקרן שלא משתנה לאורך כל תקופת ההלוואה. קיימים שני סוגי ריבית קבועה: ריבית קבועה צמודה למדד וריבית קבועה שאינה צמודה למדד.

ריבית ממוצעת בגין הפקדות קצרות מועד אותן קיבלה (או יכולה הייתה לקבל) הקופה עבור תקופה כלשהי. ריבית קופה נקבעת על ידי בנק ישראל.

מבוטח יכול לשמור על זכויותיו הפנסיוניות גם במקרה של הפסקת עבודה והפסקת הפרשות שוטפות לביטוח פנסיוני, באמצעות הפקדות עצמאיות או באמצעות הסדר ריסק. יש לבצע את התשלומים לקרן הפנסיונית בתוך תקופת הזמן המוגדרת לפי תנאי קרן הפנסיה/ביטוח המנהלים כדי שלא להפסיד את הרצף הביטוחי.

דחייה של התחשבנות המס על הכנסה מפיצויים ממקום העבודה עד למועד עתידי של פרישה ממקום עבודה אחר, בהתאם לביצוע הפקדת כספי הפיצויים בקופה הונית ומשיכתם כסכום חד פעמי במועד הפרישה העתידי.

שווי כספי של חברה הנקבע על פי התנאים שוק. שווי השוק מחושב באמצעות מכפלת מספר המניות של החברה במחירו הנוכחי של שער המניה.

שוק פיננסי בו נסחרים אג"ח, מניות, נגזרים ומוצרים פיננסיים נוספים. שוק ההון הרחב כולל בורסות שחלקן שייך למדינות מסוימות וחלק שייך לסקטורים ספציפיים.

קרן הפנסיה מחשבת את סך התגמולים שהתקבלו בקרן בגין העמית לחלק לאחוזי ההפרשה לקרן כשהתוצאה המתקבלת היא השכר המבוטח החודשי של העמית. גובה השכר המבוטח מאפשר לקרן לחשב את השכר הקובע ועלות הכיסוי הביטוחי לפנסיית נכות או לפנסיית שאירים.

גובה השכר שעל פיו מחושבות זכויות המבוטח בקרות אירוע ביטוחי מזכה.

תשלומי עובד ומעסיק לקרן פנסיה הנקבעים לפי שכר בעובד ומיועדים כחיסכון לגיל פרישה. מרכיב תגמולים בפנסיה לא כולל הפרשות לפיצויים לקרן.

קופת גמל המעבירה לזכאים את הכספים הצבורים בה כתשלום של סכום חד פעמי (קופות אלו היו קיימות עד שנת 2007, משנת 2008 קופות גמל מסוג זה מוגדרות כקופות לא משלמות לקצבה).

תוכנית שנועדה לתשלום קצבאות לעובדים לאחר פרישה, לנכים או לשאירים העומדים בתנאי הזכאות. התוכנית כוללת נוסחה מסוימת לפיה יחושב גובה הקצבה.

מושג זה מתייחס לרוב לתזמון שוק ההון. זהו ניסיון לבצע מכירת ני"ע בשיא וקנייה חוזרת בשפל.

תנועה של כספים לאורך תקופת זמן מוגדרת מיחידה עסקית ואליה. תזרים מזומנים משמש לחישובי רווחיות, תכנון תקציבי, תכנון ניהולי ועוד. בחשבונאות קיימת התייחסות נפרדת לתזרים המזומנים בדו"ח שנקרא: "דוח על תזרימי מזומנים". דוח זה משקף תנועות שהתבצעו באופן מעשי ובמזומן.

חשבון השקעות בו משולבים ניירות ערך ונכסים פיננסיים. תיק השקעות מהווה אמצעי לצמצום רמת הסיכון של הנכסים המוחזקים על ידי מסחר בנכסים מגוונים לרבות: אגרות חוב, אופציות, מניות, תעודות התחייבות ועוד.

תיקון הקשור בחוקי החיסכון הפנסיוני וקובע 3 שינויים מהותיים (התיקון חל מתחילת שנת 2008 ואילך):

 1. ההפקדות לקופות גמל החל משנת 2008 יהיו הפקדות לקופות גמל לקצבה בלבד. שינוי זה גרם לקופות הגמל להפוך לקופות לא משלמות וכן הופסקו ההפקדות לפוליסה מסוג הוני והן הועברו לפוליסות לקצבה.
 2. השוואה של שיעורי המס – הושווה שיעור זיכוי המס בהפקדה עבור כל התוכניות הפנסיונית ל-35%.
 3. צבירת פניסה מזערית – לפי תיקון 3, לא יוכל מבוטח להוון כספי קצבה וכן למשוך סכום חד פעמי לפני צבירה של קצבה מזערית בגובה המתעדכן מדי תקופה.

מדד שמשקלל שערי מניות של 125 החברות בישראל בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

נייר ערך העוקב אחר נייר ערך אחר או מדד. מוכרת תעודת סל מבטיח לרוכש את החזר הקרן בתוספת/בניכוי שיעור העלייה במדד אחריו עוקבת התעודה.

60 חודשים מאז תחילת החברות בקרן הפנסיה, עקב מחלה בה לקה המבוטח טרם תחילת החברות האחרונה בקרן.

תקופת הזמן העוברת מקרות מקרה ביטוחי ועד לעת בו זכאי המבוטח לקבלת פיצוי בגין המקרה.

תקנון שנועד להגדיר מערכת יחסים בין העמית לקרן וכן את זכויותיהם וחובותיהם של שני הצדדים. בתקנון קבועה מדיניות הקרן משלב הצטרפות העמית ועד לעזיבתו או עד ליציאה לסוג קצבה מסוים. זכויות עמית בקרן נקבעות בהתאם לתקנון הקרן התקף בשעת ההצטרפות. יש לדעת כי התקנון משתנה מדי תקופה ומומלץ לבדוק תקנון עדכני. אישור לתקנון קרן פנסיה מתקבל מטעם אגף שוק ההון במשרד האוצר.

תקרת ההפקדות לקרן פניסה מקיפה עומדת על שיעור של 20.5% מתוך פעמיים תקרת השכר הממוצע במשק.

גובה ההפרשה המירבית של מעסיק לקרן השתלמות של עובד, מבלי שהיא תחייב את העובד במס מייד במועד ההפקדה.

גובה ההפרשה המירבית של מעסיק לקופת תגמולים של עובד, מבלי שהיא תחייב את העובד במס מייד במועד ההפקדה.

הרווח שנוצר כתוצאה מהשקעה. השתואה נמדדת בדרך כלל באחוזים.

תשואה שנתית ממוצעת המתקבלת על איגרת חוב בהנחה שהאג"ח מוחזקת עד מועד הפרעון.

רווח כתוצאה מהשקעה ללא תיאום לאינפלציה. תשואה זו נמדדת לרוב באחוזים.

רווח כתוצאה מהשקעה עם תיאום לאינפלציה. במצב של דיפלציה, תהיה התשואה הריאלית גבוהה יותר מהתשואה הנומינלית.

היחס בין דיבידנד שחולק במזומן למניה בודדת לבין מחיר השוק של המניה בעת החלוקה של הדיבידנד.

הרווחים המתקבלים בקרן פנסיה כתוצאה מהשקעת כספי החוסכים בסוגי השקעות שונות. תשואת הקרן מחושבת באופן חודשי ונצברת לטובת הפנסיה של החוסכים בקרן.

מניה הצפויה להפגין תשואה עודפת/ביצועים עודפים ביחס לנתוני השוק בשנים עשר החודשים הקרובים.

המניה צפויה להראות תשואה דומה או ביצועים דומים ביחס לביצועיה בשוק ב-12 החודשים הבאים.

מסמך המציג את המידע מידע על חברה המנפיקה ניירות ערך ותנאים להפקה. זהו מסמך משפטי שאותו מוציא הגוף האחראי להנפקת נייר ערך לציבור. חברה שמעונינת להנפיק ני"ע לציבור (כולל קרנות נאמנות), נדרשת להציג תשקיף המאושר על ידי הרשות לניירות ערך.

איור דמויות של נציגי שירות
יש מונח שלא מצאתם?

יש לכם מונח להציע לנו? בבקשה צרו איתנו קשר, נשמח לסייע.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים.