מילון מונחים – כלכלה

כל המידע בשביל לקבל החלטות פיננסיות חכמות

גילוי נאות

גילוי נאות הוא תהליך גילוי פרטים מהותיים הקשורים להסכם התקשרות בין שני צדדי הסכם. בתחום המשפטים, חובה זו נוגעת לארגון או אדם פרטי באשר לחשיפת עובדות שיש בהן כדי להוות גורם השפעה על תוצאות פעולה של צד ג'.

דוח רווח והפסד

דוח רווח והפסד הוא הדוח הכספי הבסיסי בדוחות החשבונאיים של חברות וארגונים. דוח זה הוא סיכום הכנסות והוצאות החברה במשך תקופת זמן קצובה.

דמי גמולים

דמי גמולים הם תשלומים שהופרשו על ידי מעסיק ועובד לקרן פנסיה. שיעור התגמולים נקבע לפי גובה השכר של העובד.

על פי חוק מפריש עובד משכרו 6% והמעביד אחראי להפרשת 6% לפיצויים ו-6.5% נוספים לפנסיה.

דמי ניהול

דמי ניהול זאת עמלה הנגבית על ידי גופים שונים בתמורה לשירות של ניהול לדוגמה: חשבון בנק, קרן פנסיה, קופת גמל, תיק השקעות וביטוח מנהלים.

לעיתים נגבית העמלה באופן שווה מכלל הלקוחות או בצורה אינדיבידואלית בהתאם לסוג החשבון ולהחלטת הגורמים המנהליים.

הטבת מס

הטבת מס היא הקלה בחיוב במס עבור אוכלוסיות מסוימות או בהתאם לפעולה מסוימת. הטבת מס מאפשרת תשלום מס בשיעור נמוך מהמס המקובל כלפי שאר האוכלוסייה במדינה.

הלוואה

הלוואה היא עסקה הכוללת העברה של סכום כסף מגוף אחד למשנהו בהגבלת זמן ובתנאים קבועים מראש.

הלוואת בלון

הלוואת בלון היא הלוואה המוחזרת בתום התקופה המסוכמת מראש בין שני הצדדים. הלוואות בלון נחלקת להלוואת בלון מלאה בה הקרן והרייבת מוחזרים יחד בסוף התקופה לבין הלוואה בלון חלקית שבה הקרן משולמת בסוף התקופה והריבית באופן שוטף.

הלוואת גרייס

הלוואת גרייס היא הלוואה בה הלווה מתחיל בתשלום הקרן רק לאחר מספר חודשים מתאריך לקיחת ההלוואה.

בעולם המשכנתאות המשעות של הלוואת גרייס היא דחיית תשלום הקרן לסיום תקופת תקופת הגרייס בצירוף תשלומי הקרן.

הצהרת בריאות

הצהרת בריאות היא הצהרה בה מבוטח עונה על שאלות חברת הביטוח בנוגע למצב בריאותו בצורה כנה. אי גילוי נאות של מצב רפואי לקוי עלול לגרור הפרה של חובת גילוי מצד הלקוח.

הר הביטוח

הר הביטוח הוא אתר חינמי מטעם שוק ההון ביטוח וחיסכון המאגד מידע ביטוחי עבור כלל המבוטחים בישראל.

הר הכסף

הר הכסף הוא מנוע המאפשר לאתר פוליסות לביטוח חיים, חשבונות בנק וחסכונות פנסיוניים.

השתתפות עצמית

השתתפות עצמית היא סכום המוגדר בפוליסת חיסכון כסכום אותו מחויב לקוח לשלם בתביעת חברת ביטוח בגין נזק שנגרם לו.

ההשתתפות העצמית תהיה חלק מתוך הסכום אותו הוא תובע מהחברה. נכללת תחת הגדרה זו.

חיסכון לכל ילד

חיסכון לכל ילד הוא תוכנית חיסכון אותה פותח המוסד לביטוח לאומי לכל ילד עד גיל 18 ובלבד שזכאי לקצבת ילדים. החיסכון מבוצע בבנק או בקופת גמל לפי החלטת ההורים.

יועץ השקעות

יועץ השקעות הוא אדם בעל רישיון מטעם הרשות לניירות ערך לעיסוק בתחום השקעות הבורסה במתן ייעוץ.

יועץ מסוג זה הוא אדם אובייקטיבי זאת לעומת משווק השקעות ששהוא בעל זיקה לגוף פיננסי מסוים.

יועץ פנסיוני

יועץ פנסיוני הוא אדם המחזיק ברשיון מטעם משרד האוצר למתן ייעוץ בתחום החסכונות הפנסיוניים. יועץ פנסיוני נדרש לידע רב בתחומי המיסוי, הביטוח, ניהול השקעות, ניהול סיכונים, דיני נזיקין, דיני עבודה ועוד.

מדד המחירים לצרכן

מדד המחירים לצרכן הוא מדד שמייצג שינויים ביוקר המחיה. החישוב מתבצע באמצעות השוואה של מחירי מוצרי יסוד בכל חודש.

מדד תשומות הבניה

מדד תשומות הבניה הוא מדד שמחשב שינוי במחירי חומרים מוצירם לצרכי בנייה . חלק מהלוואת המשכנתא ואף גובה הסכום לתשלום לקבלן עשוי להיות צמוד למדד תשומות הבניה.

מדיניות מוניטרית

מדיניות מוניטרית היא מדיניות שננקטת במטרה להשפיע על הכלכלה במשק מטעם הבנק המרכזי.

המדיניות נעשית באמצעות צמצום והרחבה של כמות הכסף באמצעות הפעילויות הבאות: קניה ומכירה של מט"ח וניירות ערך בשוק החופשי וכן קביעת שער הריבית להלוואות מצד הבנק המרכזי עבור בנקים מסחריים.

מדיניות פיסקלית

מדיניות פיסקלית היא מדיניות שננקטת במטרה להשקיע על הכלכלה במשק על ידי הממשלה באמצעות שינוי בגובה המס הנגבה מהציבור או על ידי ביצוע שינויים של הוצאות הסקטור הציבורי והממשלה.

ממוצע משוקלל

ממוצע משוקלל הוא ממוצע המאפשר מתן משקל רב יותר לערכים בעלי חשיבות ברמה גבוהה יותר, באמצעות שקלול החלק היחסי של הערכים עליהם מבוצע הממוצע.

מס הכנסה

מס הכנסה הוא מס אותו גובה המדינה מפרטיים וחברות. גובה המס משתנה ביחס לגובה ההכנסות.

מסמך הנמקה

מסמך הנמקה הוא מסמך אותו ממלא משווק פנסיוני או סוכן במסגרת של הליך ייעוץ מול מועמד לביטוח. במסמך זה מפרט המשווק/הסוכן את אופן הייעוץ והסיבות לכך.

משכנתא

משכנתא היא סוג של הלוואה , בדרך כלל עבור קניית דירה, אותה ניתן לקבל תמורת שעבוד הדירה למלווה עד לסיום תשלום הקרן והריבית.

ניכוי מס

ניכוי מס הוא סכום המנוכה מהכנסה על מנת להקטין את גובה ההכנסה החייבת במס עבור בני משפחה של הנישום.

בהתאם להוצאות מסוימות ניתן להקטין את ההכנסה החייבת במס מה שיפחית את המס השולי אותו ישלם החייב למס הכנסה.

סוג הצמדה

בתגמולי ביטוח – סוג ההצמדה לפי תנאי הפוליסה: למדד, לדולר או משתתף ברווחים.

עמית

עמית הוא חבר בקרן פנסיה שלו יתרת חיסכון צבורה והוא לא מוגדר כפנסיונר. בקרן פנסיה קיימים מבוטחים משני סוגים: מבוטח פעיל שמפריש לקרן הפנסיה בצורה שוטפת ומבוטח בלתי פעיל שהפסיק להפריש לקרן כספים.

עמית עצמאי

עמית עצמאי הוא עמית שחוסך בצורה עצמאית ללא שמעסיקו מפריש כספים במקביל למוצר פנסיוני. חיסכון מסוג זה מאפשר הצטרפות של כל אדם ללא קשר לגיל או תחום עיסוק.

עמית שכיר

עמית שכיר הוא עמית שמעסיקו מפריש בגינו למוצר פנסיוני לרכיב פיצויים או תגמולים. שכיר לאחר פרישה מעבודה רשאי למשוך את הכספים ולהעביר אותם על שמו במעמד עצמאי תוך הנאה מנזילות (בקופת גמל) וותק.

עמלה

עמלה היא כספים המשולמים לסוכן ביטוח על ידי חברת הביטוח על פי התנאים שנקבעו בהסכם עמו על פעולות תיווך בין הסוכן למבוטח בתחומי הביטוח.

עמלת הפצה

עמלת הפצה היא עמלה שקרן סל/קרן נאמנות משלמת כתגמול לבנק עבור השיווק. עמלה זו אינה משולמת על ידי הרוכשים.

עמלת ניהול

עמלת ניהול היא עמלה הנגבית מהלקוח כשיעור מסך הפרמיות השוטפות ומועברת לקרנות הפנסיה ולפוליסות של ביטוחי מנהלים מדי חודש.

בקרנות פנסיה עמלת הניהול המירבית עומדת על 6% ובביטוחי מנהלים: 7% או בשיעור שהולך פוחת לאורך שנות החיסכון בפוליסה מ-13% -5%.

מכיוון שחברות הביטוח מתחרות ביניהן, פעמים רבות ניתן לקבל הנחה על רכיב זה בחיסכון הפנסיוני.

חשוב להקפיד על קבלת הצעה בכתב מהגוף המנהל וכן על ביצוע בדיקה שבפוליסה נתון זה מצוין בצורה מדויקת.

עמלת פירעון מוקדם

עמלת פירעון מוקדם נקראת גם "קנס פירעון מוקדם" ומשולמת לבנק במקרה של החזר ההלוואה לפני המועד הקבוע בחוזה. הסיבה לקנס היא פיצוי על הפסד עתידי העלול להיווצר בבנק כתוצאה מפרעון ההלוואה מוקדם מהצפוי.

ערך כינון

ערך כינון הוא מונח הלקוח מתחום ביטוחי הרכש. במקרה זה לא מנכים מתגמולי הביטוח את שיעור הבלאי אלא מחשבים את ערך המוצר בהתאם למוצר דומה חדש זאת בהתאם לעמידת המבוטח בתנאי הכינון.

ערך נוכחי נקי

ערך נוכחי נקי הוא חישוב הערך הנוכחי של תגמולים העתידים להתקבל בעתיד.

פוליסת ביטוח

פוליסת ביטוח היא מסמך חוזי הנערך בין חברת ביטוח לאדם פרטי או תאגיד. פוליסת ביטוח מסדירה את התחייבויות החברה המבטחת למבוטח במקרה של התממשות סיכונים שהוגדרו מראש.

כאשר בדרך כלל ההתחייבות כוללת פיצוי כספיי או החזר בגין תשלומים אותם הוציא המבוטח מכספו.

פיזור סיכון

פיזור סיכון הוא השקעה בענפי ואפיקי השקעה מגוונים במטרה למזער את רמת הסיכון.

פיחות

פיחות היא ירידה בערך מטבע מקומי ביחס למטבעות זרים.

פירעון מוקדם

פירעון מוקדם הוא מקרה בו הלווה מחזיר את ההלוואה לבנק מוקדם מהקבוע בחוזה. מכיוון שהחזר הלוואה מוקדם מהצפוי עשוי לגרום להפסד לבנק, לרוב תיגבה עמלה מהלווה בגין הפירעון המוקדם.

פנסיונר

פנסיונר הוא אדם המשולמת לו קצבת זקנה מקרן פנסיה.

פרמיה לחסכון

פרמיה לחסכון היא הפרמיה ששולמה לחברת ביטוח בניכוי עלות כיסויים ביטוחיים ובניכוי דמי ניהול.

פרמיה משתנה

פרמיה משתנה היא פרמיה שבמהלך תקופת הביטוח עוברת שינויים בהתאם לתנאים המפורטים בפוליסת הביטוח ובהתאם לתקופה המצוינת.

פרמיה קבועה

פרמיה קבועה היא פרמיה שגובהה אינה משתנה בכל תקופת הביטוח והיא נשארת אחידה כפי שנקבע במועד ההצטרפות (למעט הצמדה למדד המחירים לצרכן).

קופת גמל

קופת גמל היא תוכנית חיסכון לטווח הארוך עבור עצמאיים/שכירים. חיסכון ייעודי לגיל פרישה מהעבודה המומלץ לחיסכון דווקא לצרכים פנסיוניים. יש לחלק את סוגי קופות הגמל ל-3:

  1. קופת גמל לתגמולים לשכירים: קופה להקפקדות קובעות מטעם המעסיק (עד 7.5% משכר העובד) ומטעם העובד (עד 7% משכרו). בגין ההפרשות רשאי העובד לזיכוי ממס עד לתקרה שנקבעה בחוק.
  2. קופת גמל לתגמולים לעצמאיים: הפרשות של עובד עצמאי בניכוי ממס וזיכוי ממס בהתאם לתקרה הקובעה החוק.
  3. קופת גמל אישית לפיצויים: הבטחת זכויות עובד לקבלת פיצויים באמצעות הפקדות חודשיות של המעסיק על שם העובד.

קופת גמל במסגרת תיקון 190 לפקודת מס הכנסה

קופת גמל בתיקון 190 היא קופה המאפשרת למבוטח להנות מהטבות במס לפי תיקון 190 לפקודת מס הכנסה כאשר הוא מפקיד באופן חד פעמי לקופת גמל מעל גיל 60.

הטבות המס כוללות: מס מופחת של 15% (נומינלי) במשיכה של סכום חד פעמי או פטור ממס על רווחי הון במשיכת כספי הקופה כקצבה.

קופת גמל כללית

קופת גמל כללית היא קופת גמל שאינה מחייבת בחירה במסלול מסוים. מקובל ששיעור מרכיב המניות בקופה מסוג זה יגיע עד 50%.

קופת גמל להשקעה

קופת גמל להשקעה היא מוצר חיסכון פנסיוני המהווה סוג של קופת גמל בה הכספים ניתנים למשיכה בכל רגע נתון.

בנוסף, מגיל 60 ומעלה ניתן להשתמש בחיסכון הצבור כקצבה מבלי לשלם מס רווח הון. קופת גמל להשקעה משמשת מוצר חיסכון פנסיוני לצד מכשיר השקעה נפוץ.

קופת גמל מסלולית

קופת גמל מסלולית היא קופת גמל המתחייבת בהשקעת הנכסים שלה באפיק מסוים כמו: אג"ח, מט"ח, שקלים, מניות וכדומה.

קופת גמל מרכזית לפיצויים

קופת גמל מרכזית לפיצויים היא קופה עבור מעסיקים לצבירת כספי פיצויים לטובת העובדים.

הפקדה על ידי המעסיק בקופת גמל מרכזית לפיצויים מאפשרת צבירה הדרגתית של הכספים לצד יכולת תשלום פיצויים לעובדים בכל עת. ההפקדות לקופה זו מהוות הוצאות מוכרות לצרכי מס.

קרן השתלמות

קרן השתלמות היא תוכנית חיסכון לטווח בינוני המיועדת לעצמאים ולשכירים. מוצר פיננסי זה פטור ממס כאשר לאחר 3 שנים אפשר למשוך את הכספים הצבורים בפטור ממס ולהשתמש בכסף לצורך השתלמות ולאחר 6 שנים ניתן למשוך את כספי הצבירה ולהשתמש בכסף לכל מטרה.

בנוסף, אפשר לפתוח חשבון חדש ולצבור ותק בהתאם לחשבון החיסכון הותיק כך שלאחר 6 שנים מפתיחת החשבון הראשון ניתנת אפשרות למשיכת סך כל הכספים והרווחים שהצטברו בחשבון.

קרן השתלמות לשכיר מאפשרת עד %2.5 משכר העובד – הפרשות על ידי העובד ועד 7% על ידי המעסיק. קרן השתלמות לעצמאים מאפשרת הפרשות בגובה של עד 7% מהתקרה של ההפקדה השנתית.

קרנות השתלמות

קרן לשכירים ולעצמאיים לצרכי חיסכון. הקרן היחידה לחיסכון לטווח הבינוני הפטורה ממיסוי עד לתקרת ההפקדה. במידת הצורך ניתן לקחת הלוואה בתנאים טובים על חשבון קרן השתלמות על פי תקנון בית ההשקעות המנהל את קרן ההשתלמות.

סכומי הצבירה והרווחים בקרן פטורים ממס עד לתקרה המוגדרת וכן בכפוף לתנאי המשיכה.

ריבית (קופון/נשך)

ריבית היא העלות של הכסף. ערך הנוסף לקרן של הלוואה או השקעה.

במקרה של הלוואה, הריבית היא חלק מהתשלום אותו מחזיר הלווה במקביל לתשלום כספי הקרן ובמקרה של השקעה, הריבית היא חלק מהרווח של המשקיע על כספי הקרן.

ריבית (Interest)

פיצוי כספי המשולם על ידי הלווה למלווה על אפשרותו לשימוש בכספי הלוואה.

ריבית בנק ישראל

ריבית בנק ישראל היא ריבית הנקבעת ומתעדכנת מדי כמה שבועות על ידי בנק ישראל. מהווה בסיס לריביות הפריים וממנה נגזר שיעור הריבית לפיה מלווה בנק ישראל לבנקים מסחריים.

ריבית גרייס

ריבית גרייס היא הלוואה לכל מטרה המאפשרת ללות כסף בהווה ולהתחיל לשלם את ההחזר בתקופה מאוחרת יותר.

הלוואת גרייס רגילה כוללת תשלום ריבית מיום ההלוואה הראשון כאשר החזרי הקרן מתבצעים מאוחר יותר. לרוב, הלוואת גרייס נלקחת לטווח ארוך.

ריבית דה ריבית

ריבית דה ריבית היא השקעה הממשיכה לצבור ערך באמצעות השקעת הקרן והתשואה פעם נוספת.

ככל שעובר זמן והקרן והתשואה מושקעות שוב ושוב, אפקט הגדילה של הקרן מואץ וההשקעה צוברת ערך נוסף.

ריבית הליבור

ריבית הליבור היא שער ריבית בין-בנקאית לשימוש עבור ביצוע עסקאות בינלאומיות. הריבית נקבעת על ידי ממוצע ריביות בין-בנקאיות של 4 בנקים מבין 8 הבנקים המרכזיים בלונדון.

ריבית משתנה

ריבית משתנה היא שיעור ריבית המשתנה לאורך תקופת הלוואה על פי עקרון מוסכם מראש.

ריבית עוגן

ריבית עוגן היא שיעור הריבית השנתית על תוכניות חיסכון המחושבת על ידי הבנק על בסיס ממוצע תשואה לפדיון (ברוטו) של אג"ח ממשלתיות הצמודות למדד, נקובות במטבע ישראלי ונושאות ריבית קבועה כאשר פרעון הקרן מתבצע במועד אחד.

ריבית על הלוואה

ריבית על הלוואה היא סכום כסף אותו משלם לווה על הלוואה נוסף להחזר הקרן בתמורה לשימוש בכסף למשך תקופה מסוימת.

ריבית על הלוואה מהווה את מחיר העברת כסף המאפשר שימוש עתידי לאמצעי עמו ניתן להשתמש בהווה.

ריבית על חיסכון

ריבית על חיסכון היא ריבית אותה משלם מוסד פיננסי לגוף או לאדם פרטי המפקיד כספים לחשבון חיסכון.

ריבית פיגורים

ריבית פיגורים היא תשלום אותו משלם הלווה במקרה של איחור בתשלומי ההחזר של ההלוואה. ריבית פיגורים מתווספת לקרן ולריבית המקורית.

ריבית פריים

ריבית פריים היא ריבית אותה הבנק גובה מלקוחות בעלי חוסן פיננסי גבוה וסיכון נמוך. שיעור ריבית זה הוא הנמוך מבין שיעורי הריביות אותן גובה הבנק על הלוואות.

ריבית צבורה

ריבית צבורה היא ריבית לתשלום שנצברה באג"ח מזמן תשלום הקופון האחרון ועד לתשלום הקופון הבא.

ריבית קבועה

ריבית קבועה היא ריבית על הקרן שלא משתנה לאורך כל תקופת ההלוואה. קיימים שני סוגי ריבית קבועה: ריבית קבועה צמודה למדד וריבית קבועה שאינה צמודה למדד.

ריבית קופה

ריבית קופה היא ריבית ממוצעת בגין הפקדות קצרות מועד אותן קיבלה (או יכולה הייתה לקבל) הקופה עבור תקופה כלשהי. ריבית קופה נקבעת על ידי בנק ישראל.

ניווט מהיר
איור דמויות של נציגי שירות
יש מונח שלא מצאתם?

יש לכם מונח להציע לנו? בבקשה צרו איתנו קשר, נשמח לסייע.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים.