מילון מונחים – פיננסי

כל המידע בשביל לקבל החלטות פיננסיות חכמות

אג'יו

אג'יו הוא מצב בו מוצר הוני נסחר במחיר הגבוה מהערך הנקוב: נייר ערך, מניה שנסחרת בפרמיה גבוהה מהערך הנקוב וריבית אפקטיבית בשוק על אג"ח, הנמוכה מהריבית הנקובה באג"ח.

אינפלציה

אינפלציה היא תהליך מתמשך של עליית מחירי השירותים והמוצרים במשק. מצב הפוך מדיספלציה.

בורסה

בורסה היא שוק למסחר בניירות ערך בו רק חברי בורסה רשאים לביצוע פעולות של רכישה ומכירה. פעילות בבורסה על ידי גורם חיצוני תיעשה באמצעות חבר בורסה רשום.

הבורסה לניירות ערך מאפשרת גיוס כספים מהציבור על ידי מדינות וחברות תמורת בעלות על חברה או חוב.

בית השקעות

בית השקעות הוא גורם המתווך בין חברי בורסה למשקיעים המעוניינים לסחור בבורסה לניירות ערך.

בית השקעות מאפשר באמצעו מינוי מנהל השקעות – תיווך בין משקיעים למגוון השקעות נוספות.

ברוקר

ברוקר הוא חבר בבורסה המורשה לביצוע פעולות על פי בקשת המשקיע.

גוף מסחרי

גוף מסחרי הוא חברה או ארגון הסוחרים במוצרים או שירותים כלשהם.

גוף פיננסי

גוף פיננסי הוא תאגיד בנקאי, תאגיד עזר או גוף בנקאי כפי המוגדר בחוק הפיקוח על הביטוח. ממלאים תפקיד מכריע בכלכלה המקומית.

דיסאג'יו

דיסאג'יו הוא מושג המתאר הפחתה כאשר בעולם הפיננסים הוא מבטא את ההפרש בין ערך נומינלי לערך ריאלי נמוך מערך נומינלי של נייר ערך או הפרש בין שער נייר ערך שנסחר במחיר נמוך מהערך הנקוב.

דיפלציה

דיפלציה היא ירידת של רמת המחירים הכללית והתחזקות כוח הקנייה של הכסף.

הכנסה אקטיבית

הכנסה אקטיבית היא הכנסה מעבודה, הכנסה הנובעת ממשלח יד.

הכנסה פנויה

הכנסה פנויה היא הכנסה הנשארת בידי העובד לאחר ניכוי החבויות למסי הכנסה וחבויות נוספות וההכנסה בידו פנויה עבור חיסכון, תצרוכת שוטפת או כל מטרה בה יחפץ.

הכנסה פסיבית

הכנסה פסיבית היא הכנסה כתוצאה מהחזקת נכסים מניבים, כלומר, הכנסה שאינה מעבודה.

השקעה פסיבית

השקעה פסיבית היא השקעה שלא דורשת את מעורבותו של המשקיע , כאשר גם השקעה הדורשת מעורבות מינימלית

השקעות ערך

השקעות ערך הן בדיקת פוטנציאל וביצועים של חברה במטרה לבחון נייר ערך להשקעה.

ההערכה כוללת תזרים מזומנים, התפתחות החברה והנכסים שברשותה – לפי נתונים אלו ינותחו ערך החברה וערך מניה בודדת שלה.

חיסכון מצטבר למשיכה

החיסכון המצטבר לאחר ניכוי קנס על משיכה (הגדרה חלופית למושג: "ערך פדיון").

חיסכון פנסיוני

חיסכון פנסיוני הוא חיסכון לגיל פרישה באמצעות מוצרי חסיכון כגון קרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים.

החסיכון הפנסיוני נועד לספק הכנסה בתקופה בה העובד לא יוכל להמשיך לעבוד ולכן חיסכון פנסיוני כולל גם ביטוח חיים וביטוח אובדן כושר עבודה.

יותר/ עדיף

תוכנית שמורכבת משילוב של חיסכון וריסק שנקבעים בהתאם לבחירת הלקוח במסלול מסוים. במידה והמבוטח נפטר בתוך תקופת הביטוח המוטב יקבל את סכום הביטוח לפי המסלול שנרכש.

במידה ותקופת הביטוח הסתיימה בחיי המבוטח הוא יקבל את החיסכון שנצבר כערך הפדיון של הפוליסה.

מנהל קרן

מנהל קרן הוא גוף אשר באחריותו ניהול קרן נאמנות. מנהל קרן יבצע את פעולות הרכישה והמכירה של ני"ע לקרן, ינפיק יחידות השתתפות וכן יבצע חלוקת רווחים.

מסלול אג"ח

מסלול אג'"ח הוא תיק ההשקעות שיכלול בעיקר אג"ח בסיכון נמוך באופן יחסי ובתשואה התואמת את רמת הסיכון. מסלול זה מתאים לתקופות קצרות בלבד.

מסלול כללי

מסלול כללי הוא מסלול בו אחוז החשיפה למניות עומד על 40% בערך ומתאים לתקופות של 3-7 שנים.

מסלול מחקה מדד

מסלול מחקה מדד הוא מסלול בו החשיפה גבוהה למניות עם מיקוד למדדים שונים כמו מדד ה-S&P-500. 

מסלול מנייתי

מסלול מנייתי הוא בעל חשיפה גבוהה למניות בממוצע של כ-90%.

מסלולי השקעה

מסלולי השקעה הם מסלולים בהם מושקעים כספים מתוכניות המשתתפות ברווחים על ידי חברות ניהול חברות ביטוח, קרנות פנסיה וקופות גמל.

המסלולים נחל'ים להתמחויות במוצרים שקליים, מנייתיים, מדדיים, אג"חים וכן שילוב ביניהם.

משווק פנסיוני

משווק פנסיוני הינו מומחה בתחום הפנסיה שתפקידו לייעץ ללקוח אודות מוצר פנסיוני המתאים עבורו מבין סל מוצרים המשווקים על ידו בתשלום עמלה.

משכנתא

משכנתא היא סוג של הלוואה , בדרך כלל עבור קניית דירה, אותה ניתן לקבל תמורת שעבוד הדירה למלווה עד לסיום תשלום הקרן והריבית.

סטגפלציה

סטגפלציה הוא מצב שבו מתרחשת עליית מחירים מצד אחד (אינפלציה) אולם מנגד ישנה עלייה ברמת האבטלה וירידה בפעילות הכלכלית (סטגנציה).

סטיית תקן

סטיית תקן היא מידת התנודתיות של שערי נכסים. ככל שסטיית התקן גבוהה יותר היא תצביע על שינויים חדים בשערי הנכסים.

קרנות פנסיה וותיקות

קרנות פנסיה וותיקות הן קרנות שהחל משנת 1995 נסגרו להצטרפות עמיתים חדשים. קרנות הפניסה הותיקות נחלקות ל-2:

  • קרנות פנסיה מאוזנות
  • קרנות פנסיה גרעוניות (המאוגדות תחת הגוף "עמיתים")

קרנות הפנסיה הותיקות כיום, מנוהלות על ידי משרד האוצר וכוללות את מקפת הותיקה, מבטחים הותיקה, קג"מ ועוד.

קרנות פנסיה חדשות

קרנות הפנסיה החדשות החלו לפעול החל מנת 1995 ולהן מאפיינים עיקריים:

  1. קרנות מאוזנות אקטוארית – שינוי במאזן הקרן לטוב ולמוטב משוקף בגרעון/תוספת זכויות.
  2. קרנות חדשות מקיפות נהנות מזכאות לאג"ח ממשלתיות בריבית גבוהה ביחס לאג"ח ממשלתיות רגילות (ישנן קרנות חדשות מקיפות וקרנות כלליות ללא זכאות לאג"ח ממשלתיות בריבית גבוהה).
  3. קרנות מסוג תשואה – הקרנות החדשות צוברות כסף המומר לפנסיה באמצעות חלוקה במקדם קצבה.

שווי שוק

שווי שוק הוא שווי כספי של חברה הנקבע על פי התנאים שוק. שווי השוק מחושב באמצעות מכפלת מספר המניות של החברה במחירו הנוכחי של שער המניה.

שוק ההון

שוק ההון הוא שוק פיננסי בו נסחרים אג"ח, מניות, נגזרים ומוצרים פיננסיים נוספים. שוק ההון הרחב כולל בורסות שחלקן שייך למדינות מסוימות וחלק שייך לסקטורים ספציפיים.

תזרים מזומנים

תזרים מזומנים הוא תנועה של כספים לאורך תקופת זמן מוגדרת מיחידה עסקית ואליה. תזרים מזומנים משמש לחישובי רווחיות, תכנון תקציבי, תכנון ניהולי ועוד.

בחשבונאות קיימת התייחסות נפרדת לתזרים המזומנים בדו"ח שנקרא: "דוח על תזרימי מזומנים". דוח זה משקף תנועות שהתבצעו באופן מעשי ובמזומן.

תיק השקעות

תיק השקעות הוא חשבון השקעות בו משולבים ניירות ערך ונכסים פיננסיים. תיק השקעות מהווה אמצעי לצמצום רמת הסיכון של הנכסים המוחזקים על ידי מסחר בנכסים מגוונים לרבות: אגרות חוב, אופציות, מניות, תעודות התחייבות ועוד.

תשקיף

תשקיף הוא מסמך המציג את המידע מידע על חברה המנפיקה ניירות ערך ותנאים להפקה. זהו מסמך משפטי שאותו מוציא הגוף האחראי להנפקת נייר ערך לציבור.

חברה שמעונינת להנפיק ני"ע לציבור (כולל קרנות נאמנות), נדרשת להציג תשקיף המאושר על ידי הרשות לניירות ערך.

ניווט מהיר
איור דמויות של נציגי שירות
יש מונח שלא מצאתם?

יש לכם מונח להציע לנו? בבקשה צרו איתנו קשר, נשמח לסייע.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים.