מילון מונחים – פנסיוני

כל המידע בשביל לקבל החלטות פיננסיות חכמות

אובדן כושר עבודה

אובדן כושר עבודה הוא מצב בו מבוטח בפוליסה מתאימה מאבד מיכולתו לעבוד כתוצאה מתאונה או מחלה – בשיעור הקבוע בפוליסה.

אחוז לאלמן/ה

תשלום פנסיית שארים של פנסיונר לבן/בת הזוג למשך כל ימי חייהם, זאת במקרה של מות הפנסיונר/ית.

גובה הפנסיה המשולמת לאלמן/ת פנסיונר/ית יחושב על פי שיעור הפנסיה הנבחר בעת פרישת המבוטח/ת כפול תשלום פנסיית אזרח ותיק אחרונה ששולמה למבוטח/ת.

איזון אקטוארי

איזון אקטוארי הוא איזון בין סך התחייבויות קרן פנסיה למבוטחים כולל קצבאות וכיסויים ביטוחיים שונים ובין שווי הנכסים הפיננסיים בקופות הפנסיה (כלומר, סכומי ההפקדות של המבוטחים ורווחים שנצברו בגינם).

דיווח לעמיתים

דיווח לעמיתים הוא דיווח חובה שמתרחש פעם ברבעון על מצב הקופה. בעבר היה נהוג לדווח פעם בשנה.

דמי ניהול בקרן פנסיה

דמי ניהול בקרן פנסיה היא עמלה אותה גובים בתי השקעות או חברות ביטוח עבור ניהול חשבון הפנסיה של העמית הכולל: השקעת החסכונות בבורסה ובשוק ההון לצד צבירת סכום פנסיוני וחלוקה לאחר פרישת העמית. דמי ניהול בקרן פנסיה מחולקים לשני חלקים: עמלה על צבירת הסכום ועמלה על הפקדת סכומים.

דמי ניהול בקרנות ההשתלמות

דמי ניהול בקרן השתלמות היא עמלה הנגבית על סכום הצבירה (ולא על ההפקדה) בקרנות השתלמות.

גובה התשלום המקסימלי על פי חוק הוא עד 2% על הצבירה. עם זאת, הממוצע כיום עומד על תשלום של 0.5%-1% בלבד.

דמי ניהול מהפקדה

דמי ניהול מהפקדה היא עמלה הנגבית מסכום ההפקדה החודשית למוצר פנסיוני כגון קופת גמל, קרן פנסיה וכדומה.

דמי ניהול מצבירה

דמי ניהול מצבירה הוא תשלום עמלה על אחוז מסוים מהסכום שנצבר בחשבון חיסכון.

החזר דמי גמולים מקרן פנסיה וותיקה

החזר דמי גמולים מקרן פנסיה וותיקה מתרחש במועד הפרישה של מבוטח מהקרן ובכפוך ל-2 תנאים מצטברים: בצבירה של 70% מהשכר הקובע והפקדה של דמי גמולים לקרן לאחר גיל פרישה.

החזר כספי פיצויים למעסיק

החזר כספי פיצויים למעסיק מתרחש באחד מהמקרים האלו:

 • פיצויים ששולמו ביתר
 • שלילת כספי פיצויים עקב הפרות משמעת חמורות של העובד
 • הפרות סודיות של החברה על ידי העובד
 • מתן מידע כוזב מצד העובד

החרגה רפואית

החרגה רפואית היא מצב רפואי של המבוטח שהיה קודם להסכם בין מבוטח ומבטח בפוליסה והוסכם בין הצדדים כי יוחרג ולא יתאפשר לגביו כיסוי ביטוחי. החרגה זו נוהגת בנושאי בריאות וחיים בלבד.

הכנסה מזכה

הכנסה מזכה היא הכנסת ההעובד החייבת לפני ניכויים עבור הפקדות עצמאיות לגמל ולפנסיה.

כלומר, שכר ברוטו של עובד לפיו מופרשות הפרשות פנסיוניות והפרשות לגמל עבורן ניתן לקבל הטבת מס של 35%.

הפסקת תשלום דמי גמולים לקרן

הפסקה של הפרשות שוטפות לקרן פנסיה עלולה לפגוע ברצף הזכויות של המבוטח. ניתן לשמור על הרצף הביטוחי באמצעות הפקדה עצמאית לביטוח פנסיוני או באמצעות הסדר ריסק.

הפרשות לפיצויים

הפרשות לפיצויים הן ההפרשות בהן מחויב המעסיק להעברה לביטוח פנסיוני, כוללות רכיב פיצויי פיטורים. רכיב זה מחושב בשיעור מהשכר של העטבד וממומן על ידי המעסיק בלבד.

הפרשות לתגמולים

הפרשות לתגמולים הן הפרשות על ידי עובד ומעסיק או על ידי חוסך עצמאי עבור חיסכון לפנסיה וניתן ליהנות לגביהן מהטבות במס.

זפ"ק (ביטוח לזמן פרעון מוקדם)

תוכנית המורכבת מחיסכון ומריסק. לאחר מות מבוטח במהלך תקופת ביטוח ייפסקו תשלומי הפרמות והמוטבים יקבלו את כל סכום החיסכון לאחר סיום תקופת הביטוח.

תוכנית זו מכונה גם "הכשרה להשכלה גובהה" כיוון שהיא מותאמת בעיקר עבור חיסכון לילדים ללימודים ולכל מטרה.

חוק חלוקת חיסכון פנסיוני

חוק חלוקת חיסכון פנסיוני הוא חוק שנועד להסדיר חלוקה של חיסכון פנסיוני בין בני זוג לשעבר לאחר גירושין.

חוק פיצויי פיטורין

חוק פיצויי פיטורין הוא חוק לטובת עובד שעבד במשך שנה ברציפות במקום עבודה אחד או אצל מעסיק אחד ופוטר, על המעסיק לשלם לעובד פיצויי פיטורין.

חיסכון מצטבר למשיכה

חיסכון מצטבר למשיכה הוא החיסכון המצטבר לאחר ניכוי קנס על משיכה (הגדרה חלופית למושג: "ערך פדיון").

חיסכון פנסיוני

חיסכון פנסיוני הוא חיסכון לגיל פרישה באמצעות מוצרי חיסכון כגון קרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים.

החיסכון הפנסיוני נועד לספק הכנסה בתקופה בה העובד לא יוכל להמשיך לעבוד ולכן חיסכון פנסיוני כולל גם ביטוח חיים וביטוח אובדן כושר עבודה.

חיתום

חיתום הוא תהליך ובו מחליט החתם בשלילה או בחיוב לתהליך התקשרות בהסכם ביטוחי עם המבוטח ובמידה וכן, מהם התנאים להתקשרות. שלב זה מהווה את השלב האחרון בהפקת פוליסה.

מגבלת השכר המבוטח (בקרן פנסיה חדשה מסובסדת)

תקרת השכר המבוטח בנוגע לחיסכון פנסיוני בקרנות פנסיה מקיפות עומד על פי 3 מהשכר הממוצע במשק.

מוטבים

מוטבים הם מי שנקבעו בהתאם לתנאי הפוליסה כזכאים לקבלת תגמולי ביטוח בקרות מקרה ביטוחי.

מכתב שחרור מהמעסיק

מכתב שחרור מהמעסיק הוא אישור המעסיק המופנה לקרן הפנסיה ומודיע על הפסקת עבודה של העובד במסגרת האישור מורה המעסיק לשחרור כספי פיצויים לטובת העמית.

כדי לקבל אישור זה, על העמית לפנות למעסיקו.

מסלול פנסיה בפוליסת ביטוח

מסלול פנסיה בפוליסת ביטוח הוא מסלול הקובע מספר תשלומי פנסיה מזעריים ממועד התחלת קבלת קצבה וכן האם לאחר מות המבוטח תשולם קצבה לבן/ת הזוג. כל מסלול מזכה את המבוטח לתשלום קצבה פנסיונית לכל ימי חייו.

שני המסלולים העיקריים כוללים: מסלול בו מובטח מספר תשלומי פנסיה מזעריים והורשת יתרת הכספים למוטבים במידה והמבוטח הלך לעולמו לפני תום התקופה וכן מסלול בו מובטחת קצבה לבן/ת הזוג בשיעור של כ-60% מקצבת הפנסיונר לכל חייו/ה.

מסלולי ביטוח בקרנות הפנסיה החדשות

עמית באחת מקרנות הפנסיה החדשות יכול לבחור את מסלול הבביטוח האופטימלי עבורו בהתאם להעדפותיו, מצבו המשפחתי וגילו.

כך לדוגמה ניתן להגדיר כיסוי נמוך לפנסיית נכות וכיסוי גבוה עבור ביטוח שאירים וכן להפך. עוד יש לדעת כי מתוקף התקנון האחיד, מסלולי הביטוח העיקריים זהים בין הקרנות, החל משנת 2018 .

מסלקה פנסיונית

מסלקה פנסיונית היא גוף פרטי המרכז את המידע לגבי הקופות והקרנות הקיימות לטובת הציבור. הגוף מפוקח על ידי משרד האוצר.

סוגי קרנות הפנסיה

3 סוגי קרנות פנסיה:

 • קרנות פנסיה וותיקות (מאוזנות או גרעוניות)
 • קרנות פנסיה חדשות מקיפות -בעלות זכאות לתשואה מובטחת מטעם המדינה בשיעור של עד 30% מהנכסים שלהן.
 • קרנות פנסיה חדשות כלליות – לא זכאיות לתשואה מובטחת מטעם המדינה. מאפשרות הפקדות חודשיות/הפקדה חד פעמית.

סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין

סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין סעיף הקובע כי הפרשות לפיצויים המופקדות על ידי המעסיק לרכיב הפיצויים בתוכנית פנסיונית, ישמשו כתחליף לחבותו לתשלום פיצויי פיטורין לעובד במקרה של הפסקת יחסי עובד-מעביד.

ערך סילוק

ערך סילוק הוא הסכום שנצבר בחיסכון עד למועד הפסקת ההפקדות בפוליסה. עד לפדיון המלא, סכום זה ממשיך לשאת תשואות ו/או הצמדה בהתאם לתנאים הקבועים בפוליסה.

פיצויים

פיצויים הוא מרכיב בקרן פנסיה או בפוליסת ביטוח מנהלים אשר בו יכול המעסיק לחסוך סכומי כסף עבור העובד למקרה בו יצטרך לשלם לעובד פיצויים בגין ניתוק יחיס עובד-מעביד לפי דין.

פנסיה בקרן פנסיה וותיקה שבהסדר

תוכנית פנסיונית של קרנות הפנסיה הותיקות שבהסדר, המציעה כיסוי עבור מספר מקרים ביטוחיים:

 • פנסיה חודשית עבור מבוטח שהגיע לגיל פרישה – מחושבת לפי שיעור החיסכון שנצבר מתוך השכר הקובע*.
 • פנסיה חודשית למבוטח במקרה של אובדן כושר עבודה
 • פנסיה חודשית לשאירים במקרה של מות המבוטח.

*השכר הקובע – מחושב לפי שיטת הממוצעים בקרנות מקפצת וקג"מ ולפי שיטת 3 שנים אחרונות בכל יתר הקרנות.

פנסיה מביטוח לאומי

פנסיה מביטוח לאומי הוא קצבה המשולמת לנשים מגיל 65 ולגברים מגיל 70 מטעם המוסד לביטוח לאומי. קצבה זו משולמת גם לבעלי הכנסה נמוכה לאחר פרישה מעבודה (הכנסה נמוכה נקבעת בהתאם למבחן הכנסות של ביטוח לאומי).

את הבקשה לקבלת קבצה יש להגיש חודש לפני מועד ההגעה לגיל זכאות לקצבה.

פנסיה מינימלית

פנסית נכות, זקנה או שאירים תשולם ובלבד שסכום הפנסיה לא יפחת מ-5% מהשכר הממוצע במשק, זאת בכפוף לתקנון קרן הפנסיה.

פנסיה מקיפה

תוכנית פנסיונית המעניקה כיסוי מקיף לגבי המקרים הבאים:

 • פנסיה חודשית למבוטחים מגיל פרישה ומעלה.
 • פנסיה חודשית לשאירים במקרה של פטירת המבוטח.
 • פנסיה חוששית למוטחים במקרה נכות.

פנסית זקנה

פנסית זקנה היא סך הזכאות שצבורה בקרן פנסיה לחלק למקדם ההמרה לפנסיה על פי מסלול ברירת מחדל.

פנסית נכות

פנסית נכות היא פנסיה למצב של אובדן כושר עבודה שמחושבת לפי שיעורי פנסיית נכות במסלול בו מבוטח העמית בהכפלת השיעור בהכנסה המבוטחת בממוצע ובכפוף לתקרה לפי חוק.

פנסית שאירים

פנסית שאירים היא פנסיה לשאירי עמית שבוטח בקרן פנסיה. ישנם 2 סוגי פנסית שאירים: פנסיית שאירים של מבוטח פעיל (60% לאלמנה ו-30% ליתום ובלבד שסך התשלומים לא יעלה על 100%).

פנסיית שאירי פנסיונר תכלול שיעור מפנסיית הזקנה בהתאם למסלול הפנסיה שבחר העמית טרם יציאתו לגמלאות.

פרנצ'יזה

פרנצ'יזה היר פיצוי רטרואקטיבי נוסף אותו משלמת חברת ביטוח למבוטח לאחר תקופת המתנה בביטוח של אובדן כושר עבודה כאשר מתחיל המבוטח לקבל את הפיצוי החודשי.

קנס משיכה

קנס משיכה הוא סכום המנוכה מהחיסכון המצטבר בזמן משיכה, זאת חלף ערך פדיון במקרה בו התבצעה הפסקת תשלום.

קרן פנסיה

קרן פנסיה היא חיסכון פנסיוני בהתאמה לגיל הפרישה המציע מסלולים שונים: מסלול מנייתי, סולידי, מתחת לגילאי 50, מחקה מדד ועוד. החיסכון כולל מרכיבי ביטוח של אובדן כושר עבודה וביטוח שאירים.

קרן פנסיה ותיקה

קרן פנסיה שפעלה עוד לפני תאריך ה-1.1.1995 ולא מאפשרת הצטרפות עמיתים חדשים כיום.

קרן פנסיה חדשה

קרן פנסיה שהחלה לפעול לאחר 1.1.1995 והיא מאפשרת הצטרפות עמיתים חדשים. קרנות אלו מתאפיינות באיזון אקטוארי, קרנות נושאות תשואה וברוב המקרים קרנות אלו גם זכאיות לאג"ח ממשלתיות מיוחדות.

קרן פנסיה כללית

קרן פנסיה כללית היא מוצר חיסכון פנסיוני בו החל מגיל 60 מיועדים כספי הצבירה למשיכה כקצבה לכל החיים או כסכום חד פעמי למשיכה.

קיימת גמישות בבחירת מסלול החיסכון כאשר ניתן לבחור במסלול המשלב כיסוי ביטוחי למקרה של נכות או פטירה ומנגד ניתן להחליט על מסלול חיסכון ללא כיסוי ביטוח.

קרן פנסיה כללית מכונה גם קרן פנסיה משלימה כיוון שהפקדות לקרן פניסה מקיפה למעלה מתקרת ההפקדה החודשית גולשות לקרן הפנסיה הכללית.

קרן פנסיה כללית (משלימה)

קרן פנסיה משלימה היא קרן פנסיה המשלימה את הקרן המקיפה. קרן זו אינה כוללת מרכיבים ביטוחיים ואין לה תקרת הפקדה.

קרן פנסיה כללית יסוד

קרן פנסיה כללית יסוד היא קרן המזכה את העמית בהכנסה חודשית לאחר פרישה מעבודה, קרן זו אינה מכסה במקרי נכות, זקנה ושאירים.

קרן פנסיה כללית משלימה

קרן פנסיה כללית משלימה היא קרן המאפשרת גמישות בבחירת מסלול החיסכון: אפשרות לבחירת חיסכון הכולל ביטוח למקרה נכות ופטירה לעומת חיסכון במסלול שאינו כולל כיסוי ביטוחי.

כאשר הפקדות המבוטח לקרן פנסיה מקיפה עולות על התקרה החודשית, תגלושנה ההפקדות לקרן הפנסיה הכללית/משלימה.

קרן פנסיה מקיפה

קרן פנסיה מקיפה היא קרן המזכה את העמית בהכנסה חודשית לאחר שפרש מעבודה. הקרן מקנה לעמית כיסוי במקרה של נכות, זקנה ושאירים.

קרנות פנסיה וותיקות

קרנות פנסיה וותיקות הן קרנות שהחל משנת 1995 נסגרו להצטרפות עמיתים חדשים. קרנות הפניסה הותיקות נחלקות ל-2:

 • קרנות פנסיה מאוזנות
 • קרנות פנסיה גרעוניות (המאוגדות תחת הגוף "עמיתים")

קרנות הפנסיה הותיקות כיום, מנוהלות על ידי משרד האוצר וכוללות את מקפת הותיקה, מבטחים הותיקה, קג"מ ועוד.

קרנות פנסיה חדשות

קרנות הפנסיה החדשות החלו לפעול החל מנת 1995 ולהן מאפיינים עיקריים:

 1. קרנות מאוזנות אקטוארית – שינוי במאזן הקרן לטוב ולמוטב משוקף בגרעון/תוספת זכויות.
 2. קרנות חדשות מקיפות נהנות מזכאות לאג"ח ממשלתיות בריבית גבוהה ביחס לאג"ח ממשלתיות רגילות (ישנן קרנות חדשות מקיפות וקרנות כלליות ללא זכאות לאג"ח ממשלתיות בריבית גבוהה).
 3. קרנות מסוג תשואה – הקרנות החדשות צוברות כסף המומר לפנסיה באמצעות חלוקה במקדם קצבה.

רצף ביטוחי (המשכיות)

רצף ביטוחי הוא שמירה על הזכויות הפנסיוניות של מבוטח גם במקרה של הפסקת עבודה והפסקת הפרשות שוטפות לביטוח פנסיוני, באמצעות הפקדות עצמאיות או באמצעות הסדר ריסק.

יש לבצע את התשלומים לקרן הפנסיונית בתוך תקופת הזמן המוגדרת לפי תנאי קרן הפנסיה/ביטוח המנהלים כדי שלא להפסיד את הרצף הביטוחי.

שכר מבוטח

קרן הפנסיה מחשבת את סך התגמולים שהתקבלו בקרן בגין העמית לחלק לאחוזי ההפרשה לקרן כשהתוצאה המתקבלת היא השכר המבוטח החודשי של העמית. גובה השכר המבוטח מאפשר לקרן לחשב את השכר הקובע ועלות הכיסוי הביטוחי לפנסיית נכות או לפנסיית שאירים.

שכר קובע

שכר קובע הוא גובה השכר שעל פיו מחושבות זכויות המבוטח בקרות אירוע ביטוחי מזכה.

תקופת אכשרה (קרן פנסיה)

תקופת אכשרה היא 60 חודשים מאז תחילת החברות בקרן הפנסיה, עקב מחלה בה לקה המבוטח טרם תחילת החברות האחרונה בקרן.

תקופת המתנה

תקופת המתנה היא תקופת הזמן העוברת מקרות מקרה ביטוחי ועד לעת בו זכאי המבוטח לקבלת פיצוי בגין המקרה.

תקנון קרן הפנסיה

תקנון קרן הפנסיה הוא תקנון שנועד להגדיר מערכת יחסים בין העמית לקרן וכן את זכויותיהם וחובותיהם של שני הצדדים. בתקנון קבועה מדיניות הקרן משלב הצטרפות העמית ועד לעזיבתו או עד ליציאה לסוג קצבה מסוים.

זכויות עמית בקרן נקבעות בהתאם לתקנון הקרן התקף בשעת ההצטרפות. יש לדעת כי התקנון משתנה מדי תקופה ומומלץ לבדוק תקנון עדכני. אישור לתקנון קרן פנסיה מתקבל מטעם אגף שוק ההון במשרד האוצר.

תקרת הפקדה חודשית לקרן פנסיה מקיפה

תקרת ההפקדות לקרן פניסה מקיפה עומדת על שיעור של 20.5% מתוך פעמיים תקרת השכר הממוצע במשק.

תקרת שכר לקרן השתלמות

תקרת שכר לקרן השתלמות היא גובה ההפרשה המירבית של מעסיק לקרן השתלמות של עובד, מבלי שהיא תחייב את העובד במס מייד במועד ההפקדה.

תקרת שכר לתגמולים

תקרת שכר לתגמולים היא גובה ההפרשה המירבית של מעסיק לקופת תגמולים של עובד, מבלי שהיא תחייב את העובד במס מייד במועד ההפקדה.

ניווט מהיר
איור דמויות של נציגי שירות
יש מונח שלא מצאתם?

יש לכם מונח להציע לנו? בבקשה צרו איתנו קשר, נשמח לסייע.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים.