מילון מונחים – פרישה

אתם לקראת תהליך פרישה והמושגים והמונחים בלבלים? אל חשש, ריכזנו עבורכם מעל 60 מונחים פיננסים עם הסבר קל ופשוט כך שתוכלו לבצע את התהליך בביטחון.

גיל פרישה

גיל הפרישה מתייחס לזכאות לקבלת קצבת זקנה מהמוסד לביטוח לאומי וכן קצבה פנסיונית מקרנות פנסיה ותיקות.

בתוכניות הפנסיוניות החדשות על פי חברות הביטוח וקרנות הפנסיה, גיל הפרישה מותאם לתנאים הספציפיים המוסכמים בתקנון התוכנית כאשר גיל פרישה מינימלי כיום, עומד על גיל 60, לצורך קבלת קצבה חודשית.

הבטחת תשלומים

הבטחת תשלומים היא הסכם בו מבוטח במוצר פנסיוני רשאי לבחור תקופת זמן שבמידה והוא לא יוכל לקבל את תשלומי הפנסיה אלו יועברו ליורשיו עד תום התקופה.

היוון

היוון הוא הפיכת התחייבויות חוזיות להון. תהליך המתרגם ערך כספי מתקופה אחת לאחרת, כאשר לרוב, השימוש במושג זה מתייחס לערך עכשווי של תזרים המזומנים העתידי.

היוון פנסיה

היוון פנסיה הוא המרת סכומי קצבאות פנסיוניות לסכום חד פעמי.

היוון קצבת שאירים

היוון קצבת שאירים הוא המרה של סכום החיסכון שהתקבל לאחר מות המבוטח למענק חד פעמי או קצבה חודשית. ניתן גם לשלב בין האפשרויות.

זיכוי על פי סעיף 45 א' לפקודת מס הכנסה

זיכוי על פי סעיף 45 א' לפקודת מס הנסה מעניק 2 נקודות זיכוי לכל יחיד תשוב ישראל שיש לו ילד נטול יכולת בהתאם לתנאי החוק ותקנות מס הכנסה. 

חסכון להון

חסכון להון הוא מסלול חיסכון פנסיוני בקופת מנהלים או בקופת גמל לתגמולים. מסלול זה מקנה לחוסך את האפשרות למשיכה חד פעמית של סכום החיסכון והרווחים כתוצאה מהחיסכון.

בתיאום עם מנהל הגוף הפיננסי יכול החוסך לבחור באופציה של משיכת הכספים לשיעורין במשיכות חודשיות ואחרות.

חסכון לקצבה

חסכון לקצבה הוא חיסכון המקנה לחוסך בקרן פנסיה את האפשרות לקבל קצבה חודשית עד יומו האחרון.

לפי סכום החיסכון של החוסך והרווחים שנצברו על סכום זה, וכן על פי המסלול הנבחר על ידי העמית ולוחות תוחלת החיים – יחושב גובה הקצבה.

מענק שנים עודפות בקרן פנסיה וותיקה

מענק שנים עודפות הוא מענק הניתן למבוטח בקרן פנסיה ותיקה בגין הפקדות מעל לצבירה מקסימלית של 35 שנות הפרשה. בקרן ותיקה כל שנת עבודה צוברת עבור העובד 2% כאשר התקרה המקסימלית עומדת על 70%, כלומר, 35 שנות עבודה.

מהשנה ה-36 להפקדה ועד שנת הפרישה, זכאי העובד לקבל מענק על תקופת ההפקדה העודפת. חישוב המענק מתבצע כך: שיעור של 6.25% משכר העובד הממוצע לאורך השנים בהכפלת מספר החודשים העודפים.

מקדם המרה קצבה

מקדם המרה קצבה  הוא ערך מספרי באמצעותו ניתן לערוך חישוב להמרת סכום החיסכון הצבור (בקרן הפנסיה או בביטוח מנהלים) לקצבה חודשית אותה יקבל המבוטח החל ממועד הפרישה.

מקדם ההמרה של הקצבה מופיע בתקנון קרנות פנסיה חדשות ובפוליסות הביטוח הרלוונטיות. בקרנות פנסיה חדשות רשאית הקרן לשנות את מקדם הקצבה בהתאם לשינויים בתוחלת החיים באישור משרד האוצר.

מקדמי המרה לפנסיה (בקרן פנסיה חדשה)

בחישוב פנסיה לעמית לקראת הפרישה, מחלקים את סכום החיסכון שנצבר למספר תשלומים. מספר זה מהווה את "מקדם ההמרה".

מקדם המרה נקבע בהתאם למאפייני כל חוסך (מין, גיל, שנת הפרישה, מצב משפחתי ועוד), בהתאם לסוג המוצר וכן, מקדם ההמרה נקבע בהתאם להנחיות הרגולציה על שוק ההון, ביטוח וחיכון.

משיכה שלא כדין

משיכה שלא כדין היא משיכה מקופת גמל שאינה בהתאם לתקנון הקופה. משיכה מסוג זה מחייבת את המושך במס בשיעור 35%.

משכורת מבוטחת

משכורת מבוטחת היא גובה השכר בגינו המעסיק מפקיד למרכיב הגמולים.

ניכוי מס

ניכוי מס הוא סכום המנוכה מהכנסה על מנת להקטין את גובה ההכנסה החייבת במס.

עבור בני משפחה של הנישום ובהתאם להוצאות מסוימות ניתן להקטין את ההכנסה החייבת במס מה שיפחית את המס השולי אותו ישלם החייב למס הכנסה.

ניכוי ע"פ סעיף 47 לפקודת מס הכנסה

ניכוי לפי סעיף 47 לפקודת מס הכנסה הוא פעולת הקטנת ההכנסה החייבת במס לפי הסכום שהופקד לקופת גמל מדי שנה. 

תקרת ההפקדה לעצמאי עומדת על כ-7% מהכנסה מזכה הנקובה בחוק. 

נספח הון

נספח הון הוא קיבוע ייעוד (חלקי או מלא) של סכום החיסכון למטרה הונית של זכויות החוסך בתוכנית הקצבה.

נספח קצבה

נספח קצבה הוא קיבוע ייעוד (חלקי או מלא) של סכום למטרה קצבתית של זכויות החוסך בתוכנית הקצבה.

עמלת היוון

עמלת היוון היא עמלה המשולמת על ידי לווה שבחר לפרוע הלוואה מוקדם מהמוסכם בחוזה. עמלה זו גבוהה בדרך כלל עקב ההפסד הפוטנציאלי אותו עלול לספוג הבנק בגין הפירעון המוקדם.

עתודה למקבלי פנסיה (בקרן פנסיה חדשה)

בקרנות פנסיה חדשות מקיפות מנוהלת עתודה בסכום של עד 1% מהתחייבויות קרן הפנסיה לפנסיונרים במטרה להפחית את התנודתיות בפנסיה שמשולמת לפורשים.

העתודה קשורה בשינויים בתשואה החלים על נכסי הקרן המכסים את התחייבויות הקרן למבוטחים וכן בשינויים הקשורים בריבית על היוון התחייבויות אלה.

פוליסה מבטיחת תשואה

פוליסת מבטיחת תשואה היא פוליסה בהן מתחייבות חברות הביטוח לתשואה שתינתן למבוטח בתוכנית עד סיום תקופת הביטוח (תשואה על הפקדות) ועד סיום תקופת המשיכה או הקצבאות (בתשואה על כספי הצבירה).

פוליסה מוקפאת

פוליסת מוקפאת היא פוליסה הכוללת מרכיב ביטחון, שהופסק בגינה תשלום הפרמיות.

פוליסה מעורבת/קלאסית

תוכנית שמשלבת חיסכון וסיכון (ריסק). לאחר מות המבוטח ישולם סכום הביטוח למוטב בתקופת הביטוח. בתוך חיי המבוטח לאחר תום תקופת הביטוח, ישולמו למבוטח כספי הביטוח או ערך הפדיון – הסכום הגבוה מבין 2 האפשרויות.

פוליסה משתתפת ברווחים

הפוליסה משתתפת ברווחים, מרכיב החיסכון מוצמד לסל ההשקעות של חברת הביטוח המנהלת את התוכנית.

חלק מדמי הניהול בפוליסות אלה, הנגבים על ידי חברת הביטוח – מותנים בתשואה הגבוהה ממדד המחירים לצרכן.

פוליסה קלאסית

פוליסה קלאסית היא פוליסה שהופקה בעבר על ידי חברות הביטוח והתאפיינה בעיקר בפרמיות, סכומי חיסכון וסכומי ביטוח – צמודי מדד.

בתחום הפוליסות הקלאסיות נכללו: פוליסה מסוג מעורב, פוליסת גמלה ופוליסת חיסכון (בעיקר פוליסה מסוג מעורב).

פוליסות מסוג "עדיף"

פוליסת מסוג "עדיף" משלבת חיסכון וריסק הנקבעים לפי מסלול הביטוח שנבחר על ידי המבוטח. במידה והמבוטח נפטר בתוך תקופת הביטוח, המוטב יקבל את סכום הביטוח למקרי מוות שכולל את החיסכון שהצטבר בפוליסה ואת סכום הריסק.

בחיי המבוטח, לאחר סיום תקופת הביטוח, הוא יקבל את סכום החיסכון הצבור ובגין החיסכון שנצבר עבורו לקצבה, מתאפשרת למבוטח קבלת קצבה חודשית למשך כל ימי חייו בכפוף לתנאים של הפוליסה. בגין חלק החיסכון שנצבר להון – יקבל המבוטח סכום חד פעמי.

קופה לא משלמת לקצבה

קופה לא משלמת לקצבה היא קופת גמל שלא מאפשרת תשלום כספים צבורים לזכאים באופן ישיר, אלא מעבירה את הכספים הצבורים בה לקופה משלמת לקצבה.

קופה משלמת לקצבה

קופה משלמת לקצבה היא קופת גמל המאפשרת תשלום בצורה ישירה של קצבה חודשית לזכאים.

קיבוע זכויות

קיבוע זכויות הינו הליך בו המבוטח נדרש לקבוע כיצד יפרוס את הפטור המגיע לו ממס עד לתקרה הנקובה בחוק.

במסגרת הליך זה קובע פקיד השומה שיעור לפטור ממס לו זכאי המבוטח בהתחשב בנתונים ובמידע שהוצגו לפניו.

הליך זה נדרש גם בביצוע היוון קצבה פטור ממס. פקיד השומה יבצע בדיקה אם בעבר נוצל הפטור ויקזז פטור שנוצל ב-32 שנות הביטוח האחרונות לפי הנוסחה הקבועה בחוק.

קצבה חודשית

קצבה חודשית היא תוכנית המשלמת למבוטח מסיום תקופת הביטוח למשך כל חייו – תשלום חודשי.

קצבה מזערית בקרן פנסיה

קצבה מזערית בקרן פנסיה הינה קצבה הנמוכה מסכום של 514 ש"ח.

בקרנות הוותיקות לא משולמת קצבת פנסיה הנמוכה מסכום של 514 ש"ח. בקרנות מקיפות קבלת קצבה נמוכה מסכום של 514 ש"ח מחייבת תוספת של תשלום דמי ניהול.

בקרנות פנסיה כלליות, לא תשולם קצבה למבוטח במידה והיא נמוכה מ-514 ש"ח אלא אם כן המבוטח מקבל קצבה מקרן פנסיה מקיפה בגין תביעה מאותו סוג.

קצבת זקנה

קצבת המכונה כיום "קצבת אזרח וותיק". קצבה חודשית מטעם ביטוח לאומי המשולמת לתושבי ישראל הזכאים לקבלת הקצבה לפי התנאים המפורטים בתקנון הביטוח הלאומי. קצבה זו נועדה להבטיח הכנסה מסודרת לתושבים בישראל בתקופת הזקנה.

קצבת נכות בקרן פנסיה ותיקה

קצבת נכות בקרן פנסיה וותיקה המשולמת למבוטחים שבקרות אירוע הנכות היו פעילים בתוכנית מקיפה. זכאות לקצבת נכות נקבעת בכפוף להחלטת רופא קרן הפנסיה.

קצבת פנסיה

מסלול קצבה בחיסכון פנסיוני המעניק למבוטח פנסיה חודשית למשך כל חייו.

קצבת שאירים בקרן פנסיה ותיקה

קצבת שאירים בקרן פנסיה ותיקה היא קצבה המשולמת לשאירי פנסיונר לאחר פטירתו. שיעור הקצבה נקבע לפי הקצבה האחרונה ששולמה למבוטח בהתאם לסוג השאיר:

  • אלמן/ת פנסיונר/ית: 60% מהקצבה האחרונה.
  • יתום: 20% מהקצבה האחרונה.
  • יתום משני ההורים: 40% מהקצבה האחרונה.
  • הורה נתמך של המנוח/ה או של בן/בת הזוג: 15% מהקצבה האחרונה.

לפי תקנון הקרנות הוותיקות, סך הקצבאות לא יעלה על 100% של הקצבה.

קצבת שארים

קצבת שארים היא קצבה חודשית שמשולמת ליורשי עמית שהיה פעיל בקרן פנסיה לאחר מותו וקיימת זכאות לתשלום פנסיה ליורשים לפי תקנון קרן הפנסיה.

רצף פיצויים

רצף פיצויים דחייה של התחשבנות המס על הכנסה מפיצויים ממקום העבודה עד למועד עתידי של פרישה ממקום עבודה אחר, בהתאם לביצוע הפקדת כספי הפיצויים בקופה הונית ומשיכתם כסכום חד פעמי במועד הפרישה העתידי.

תגמולים

תגמולים הם תשלומי עובד ומעסיק לקרן פנסיה הנקבעים לפי שכר בעובד ומיועדים כחיסכון לגיל פרישה. מרכיב תגמולים בפנסיה לא כולל הפרשות לפיצויים לקרן.

תוכנית הונית

תוכנית הונית היא קופת גמל המעבירה לזכאים את הכספים הצבורים בה כתשלום של סכום חד פעמי (קופות אלו היו קיימות עד שנת 2007, משנת 2008 קופות גמל מסוג זה מוגדרות כקופות לא משלמות לקצבה).

תוכנית קצבה

תוכנית קצבה היא תוכנית שנועדה לתשלום קצבאות לעובדים לאחר פרישה, לנכים או לשאירים העומדים בתנאי הזכאות. התוכנית כוללת נוסחה מסוימת לפיה יחושב גובה הקצבה.

תיקון 3

תיקון הקשור בחוקי החיסכון הפנסיוני וקובע 3 שינויים מהותיים (התיקון חל מתחילת שנת 2008 ואילך):

  1. ההפקדות לקופות גמל החל משנת 2008 יהיו הפקדות לקופות גמל לקצבה בלבד. שינוי זה גרם לקופות הגמל להפוך לקופות לא משלמות וכן הופסקו ההפקדות לפוליסה מסוג הוני והן הועברו לפוליסות לקצבה.
  2. השוואה של שיעורי המס – הושווה שיעור זיכוי המס בהפקדה עבור כל התוכניות הפנסיונית ל-35%.
  3. צבירת פניסה מזערית – לפי תיקון 3, לא יוכל מבוטח להוון כספי קצבה וכן למשוך סכום חד פעמי לפני צבירה של קצבה מזערית בגובה המתעדכן מדי תקופה.
ניווט מהיר
איור דמויות של נציגי שירות
יש מונח שלא מצאתם?

יש לכם מונח להציע לנו? בבקשה צרו איתנו קשר, נשמח לסייע.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים.