אלפא מור תגמולים מדרגות 60 ומעלה

מור בית השקעות

-1.35
/
אוקטובר
תאריך הקמה
27/12/2018
מספר האוצר
12534
התמחות ראשית
מדרגות
התמחות משנית
60 ומעלה
יתרת נכסים (במליונים)
7,289
צבירה נטו (במליונים)
1,718
דמי ניהול ממוצעים
0.67%
דמי ניהול מהפקדה
0%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

24.59%

חשיפה למניות

41.26%

חשיפה לחו"ל

23.7%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-1.35
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
3.86
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.32
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
13.95
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.36
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
3 שנים ממוצעת
4.45
5 שנים ממוצעת
שנת 2019
20.25
שנת 2020
8.31
שנת 2021
9.29
שנת 2022
-3.27
מדד שארפ
שארפ כל הקופות
אלפא שנתית
יחס נזילות
77.1
סטיית תקן 36 חודשים
0.97
סטיית תקן 60 חודשים
נתונים נוספים
מקום ראשון בתשואה 36 חודשים למסלול 60 ומעלה
אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של אלפא מור תגמולים מדרגות 60 ומעלה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
2.212
161218.3
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.394
101588.91
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.172
12504.38
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.246
17951.88
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.574
41816.25
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
10.43
760233.49
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
2.937
214100.35
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
1.685
122812.13
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
4.996
364149.72
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.92
67065.67
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.221
16131.49
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
1.589
115795.2
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
1.228
89490.97
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.057
4161.18
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.021
1507.99
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.312
22763.47
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.504
36718.72
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
2.976
216901.42
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
9.222
672245.16
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.122
8889.83
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
3.389
247033.64
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
3.579
260872.83
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0.385
28057.8
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.986
71861.09
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
3.583
261156.13
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.791
130538.89
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
1.207
87951.49
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0.487
35506.64
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.245
17823.23
אופציה מסוג Warrant
0
23.43
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.056
4088.81
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.167
-12209.4
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.724
52749.96
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.564
41079.98
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.008
606.2
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.014
1054.77
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.285
-20780.7
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.826
41288.54
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.279
20363.26
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.582
42438.71
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
1.486
108294.55
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.209
15254.52
הלוואות לא מובטחות
1.006
73309.16
הלוואות לעמיתים
0.362
26407.03
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
5.197
378833.41
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
1.05
76571.89
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0.063
4611.6
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.127
9279.44
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0.238
17329.94
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0.566
41288.54
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פח"ק/פר"י
0
0
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.344
-25097.13
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
1.64
119573.53
זכויות במקרקעין מניבים
0.138
10029.47
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0.591
43101.64
חייבים שונים
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
8.262
602205.62
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.492
35843.93
מק"מ
8.866
646241.52
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.013
914.6
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0
0
קרנות גידור
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.213
15532.23
קרנות הון סיכון
4.844
29219.79
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.994
72485.36
קרנות השקעה אחרות
0.356
25974.76
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
4.844
353104.49
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
2.172
158354.41
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות באלפא מור תגמולים מדרגות 60 ומעלה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
28.34%
₪ 2,065,808
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.67%
₪ 121,623
מזומנים ושווי מזומנים
8.75%
₪ 638,050
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
9.65%
₪ 703,080
אג"ח ממשלתיות סחירות
28.91%
₪ 2,107,537
פיקדונות
6.25%
₪ 455,405
נכסים אחרים
10.86%
₪ 791,917
קרנות נאמנות
0.01%
₪ 915
הלוואות
5.56%
₪ 404,925

24.59%

חשיפה למניות

41.26%

חשיפה לחו"ל

23.7%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול 60 ומעלה (34)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות

קופה לא פעילה

קופה סקטוריאלית

קופה לא פעילה

קופה סקטוריאלית

-0.16
5.05
3.88
6.14

מובילה בתשואות

קופה פודה

-0.65
3.18
2.07
2.75
6.31

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-0.68
4.27
4.95
7.97
14.82

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-0.79
5.23
4.77
9.8
14.84

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-0.83
2.99
2.37
4.43
8.48

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.01
3.31
3.42
6.85
13.9

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.14
4.15
3.22
9.77
12.93

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.22
2.82
2.58
5.47
17.97

קופה פודה

-1.25
5.38
5.12
12.25
20.34

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.26
4.11
3.96
9.14
17.13

קופה פופולארית

-1.28
2.65
1.6
4.28
8.26

קופה סקטוריאלית

-1.3
2.39
1.52
3.52
7.78

קופה סקטוריאלית

-1.31
3.24
1.95
5.74
9.51

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.33
3.37
2.16
4.27
8.21

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

תשואות העבר של אלפא מור תגמולים מדרגות 60 ומעלה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

תשואה 36 חודשים במסלול 60 ומעלה

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 36 חודשים מבין כל קופת גמל המנוהלות בהתמחות דומה.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.17
פברואר
-0.61
מרץ
0.06
אפריל
1.40
מאי
0.99
יוני
1.18
יולי
1.43
אוגוסט
0.52
ספטמבר
-0.75
אוקטובר
-1.35
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
4.07
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-0.82
פברואר
-0.64
מרץ
0.31
אפריל
-0.15
מאי
-1.33
יוני
-0.73
יולי
1.57
אוגוסט
-0.56
ספטמבר
-1.82
אוקטובר
1.10
נובמבר
0.36
דצמבר
-0.56
תשואה מצטברת
-3.27
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.77
פברואר
0.22
מרץ
1.54
אפריל
1.14
מאי
1.03
יוני
0.48
יולי
0.40
אוגוסט
0.79
ספטמבר
-0.01
אוקטובר
1.12
נובמבר
0.41
דצמבר
1.04
תשואה מצטברת
9.29
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
1.53
פברואר
0.15
מרץ
-4.01
אפריל
3.50
מאי
1.24
יוני
0.52
יולי
0.92
אוגוסט
1.49
ספטמבר
-0.61
אוקטובר
-0.08
נובמבר
2.34
דצמבר
1.21
תשואה מצטברת
8.31
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.63
פברואר
1.19
מרץ
3.08
אפריל
3.82
מאי
0.81
יוני
1.85
יולי
1.98
אוגוסט
0.07
ספטמבר
1.40
אוקטובר
1.20
נובמבר
0.73
דצמבר
0.88
תשואה מצטברת
20.25

מחשבון תשואה של אלפא מור תגמולים מדרגות 60 ומעלה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
אלפא מור תגמולים מדרגות 60 ומעלה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של אלפא מור תגמולים מדרגות 60 ומעלה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

תשואה 36 חודשים במסלול 60 ומעלה

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 36 חודשים מבין כל קופת גמל המנוהלות בהתמחות דומה.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.17
פברואר
-0.61
מרץ
0.06
אפריל
1.40
מאי
0.99
יוני
1.18
יולי
1.43
אוגוסט
0.52
ספטמבר
-0.75
אוקטובר
-1.35
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
4.07
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-0.82
פברואר
-0.64
מרץ
0.31
אפריל
-0.15
מאי
-1.33
יוני
-0.73
יולי
1.57
אוגוסט
-0.56
ספטמבר
-1.82
אוקטובר
1.10
נובמבר
0.36
דצמבר
-0.56
תשואה מצטברת
-3.27
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.77
פברואר
0.22
מרץ
1.54
אפריל
1.14
מאי
1.03
יוני
0.48
יולי
0.40
אוגוסט
0.79
ספטמבר
-0.01
אוקטובר
1.12
נובמבר
0.41
דצמבר
1.04
תשואה מצטברת
9.29
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
1.53
פברואר
0.15
מרץ
-4.01
אפריל
3.50
מאי
1.24
יוני
0.52
יולי
0.92
אוגוסט
1.49
ספטמבר
-0.61
אוקטובר
-0.08
נובמבר
2.34
דצמבר
1.21
תשואה מצטברת
8.31
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.63
פברואר
1.19
מרץ
3.08
אפריל
3.82
מאי
0.81
יוני
1.85
יולי
1.98
אוגוסט
0.07
ספטמבר
1.40
אוקטובר
1.20
נובמבר
0.73
דצמבר
0.88
תשואה מצטברת
20.25
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

אלפא מור תגמולים מדרגות 60 ומעלה

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים