מור קופת גמל להשקעה אג"ח עד 25% במניות

מור בית השקעות

1.12
/
פברואר
תאריך הקמה
30/04/2020
מספר האוצר
12955
התמחות ראשית
אג"ח
התמחות משנית
משולב מניות
יתרת נכסים (במליונים)
362
צבירה נטו (במליונים)
16
דמי ניהול ממוצעים
0.75%
דמי ניהול מהפקדה
0%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

23.42%

חשיפה למניות

30.86%

חשיפה לחו"ל

25.36%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
1.12
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
9.66
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.77
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
12.15
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.32
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
3 שנים ממוצעת
3.9
5 שנים ממוצעת
שנת 2019
שנת 2020
12.63
שנת 2021
8.15
שנת 2022
-4.95
שנת 2023
8.41
מדד שארפ
שארפ כל הקופות
אלפא שנתית
יחס נזילות
81.1
סטיית תקן 36 חודשים
1.07
סטיית תקן 60 חודשים
נתונים נוספים
אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של מור קופת גמל להשקעה אג"ח עד 25% במניות

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
3.518
12732.4
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.303
4715.16
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.33
1195.28
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.273
988.85
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.878
6797.65
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.064
231.43
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
11.995
43418.81
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
9.247
33470.78
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
2.578
9330.28
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.767
6394.76
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.196
709.8
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.086
310.41
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
1.641
5940.39
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
1.664
6021.45
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.084
303.47
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.049
175.77
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.226
818.24
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.553
2000.86
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
4.547
16460.47
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
13.255
47979.8
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.237
857.64
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
4.553
16481.14
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
4.712
17056.78
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
1.027
3717.59
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
3.962
14341.56
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
2.082
7536.35
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.505
1829.21
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0.282
1019.12
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.34
1230.81
אופציה מסוג Warrant
0
0.32
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.064
232.84
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.011
-40.74
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.342
1238.73
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.327
1185.07
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.01
37.51
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.024
87.53
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0
0
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.452
857.67
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.627
2270.2
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.806
2916.06
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
1.249
4522.68
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.082
298.33
הלוואות לא מובטחות
0.408
1476.88
הלוואות לעמיתים
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
2.575
9320.26
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.136
493.85
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0.13
469.84
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0.237
857.67
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פח"ק/פר"י
1.369
4953.77
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.075
-270.26
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.801
2897.94
זכויות במקרקעין מניבים
0.065
236.41
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0.359
1300.58
חייבים שונים
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
6.626
23984
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
4.577
16567.17
מק"מ
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.01
34.8
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0
0
קרנות גידור
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.192
695.25
קרנות הון סיכון
2.583
674.03
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.261
944.29
קרנות השקעה אחרות
0.278
1007.86
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
2.583
9349.26
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
1.144
4139.95
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות במור קופת גמל להשקעה אג"ח עד 25% במניות

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
40.59%
₪ 146,935
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.33%
₪ 4,828
מזומנים ושווי מזומנים
12.57%
₪ 45,505
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
8.97%
₪ 32,457
אג"ח ממשלתיות סחירות
23.88%
₪ 86,451
פיקדונות
2.57%
₪ 9,320
נכסים אחרים
6.08%
₪ 21,991
קרנות נאמנות
0.01%
₪ 35
הלוואות
3.99%
₪ 14,446

23.42%

חשיפה למניות

30.86%

חשיפה לחו"ל

25.36%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול משולב מניות (15)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
1.58
2.06
11.88
6.83
16.78
1.17
1.58
9.94
14.26
1.12
1.53
9.66
12.15
1.1
1.48
8.23
8.75
21.42
1.05
1.34
8.55
1.04
1.55
9.93
8.46
16.03
1.02
1.29
9.26
9.76
23.96
0.86
0.89
7.4
4.56
0.84
1.03
9.12
12.29
25.14
0.77
1.07
6.69
5.6
20.5
0.7
0.96
7.9
7.05
12.04
0.49
0.75
8
8.13
17.23
0.12
0.34
5.43
5.96
20.8
0

תשואות העבר של מור קופת גמל להשקעה אג"ח עד 25% במניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

תשואה חודשית במסלול משולב מניות

קופה זו במקום הראשון החודש מבין כל גמל להשקעה המנוהלות בהתמחות דומה.

תשואה 36 חודשים במסלול משולב מניות

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 36 חודשים מבין כל גמל להשקעה המנוהלות בהתמחות דומה.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.41
פברואר
1.12
מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
1.53
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.25
פברואר
-0.86
מרץ
0.32
אפריל
1.44
מאי
1.10
יוני
1.19
יולי
1.58
אוגוסט
0.48
ספטמבר
-0.95
אוקטובר
-1.37
נובמבר
2.20
דצמבר
1.80
תשואה מצטברת
8.41
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.22
פברואר
-0.93
מרץ
0.14
אפריל
-0.45
מאי
-1.67
יוני
-0.84
יולי
1.60
אוגוסט
-0.68
ספטמבר
-1.90
אוקטובר
1.01
נובמבר
0.57
דצמבר
-0.63
תשואה מצטברת
-4.95
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.79
פברואר
0.11
מרץ
1.18
אפריל
1.35
מאי
0.87
יוני
0.53
יולי
0.38
אוגוסט
0.64
ספטמבר
-0.24
אוקטובר
1.13
נובמבר
0.20
דצמבר
0.93
תשואה מצטברת
8.15
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
פברואר
מרץ
אפריל
מאי
יוני
3.17
יולי
3.16
אוגוסט
1.27
ספטמבר
-0.08
אוקטובר
0.27
נובמבר
2.72
דצמבר
1.54
תשואה מצטברת
12.63
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
פברואר
מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת

מחשבון תשואה של מור קופת גמל להשקעה אג"ח עד 25% במניות

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך גמל להשקעה מצוינת!
מור קופת גמל להשקעה אג"ח עד 25% במניות יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של מור קופת גמל להשקעה אג"ח עד 25% במניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

תשואה חודשית במסלול משולב מניות

קופה זו במקום הראשון החודש מבין כל גמל להשקעה המנוהלות בהתמחות דומה.

תשואה 36 חודשים במסלול משולב מניות

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 36 חודשים מבין כל גמל להשקעה המנוהלות בהתמחות דומה.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.25
פברואר
-0.86
מרץ
0.32
אפריל
1.44
מאי
1.10
יוני
1.19
יולי
1.58
אוגוסט
0.48
ספטמבר
-0.95
אוקטובר
-1.37
נובמבר
2.20
דצמבר
1.80
תשואה מצטברת
8.41
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.22
פברואר
-0.93
מרץ
0.14
אפריל
-0.45
מאי
-1.67
יוני
-0.84
יולי
1.60
אוגוסט
-0.68
ספטמבר
-1.90
אוקטובר
1.01
נובמבר
0.57
דצמבר
-0.63
תשואה מצטברת
-4.95
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.79
פברואר
0.11
מרץ
1.18
אפריל
1.35
מאי
0.87
יוני
0.53
יולי
0.38
אוגוסט
0.64
ספטמבר
-0.24
אוקטובר
1.13
נובמבר
0.20
דצמבר
0.93
תשואה מצטברת
8.15
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
פברואר
מרץ
אפריל
מאי
יוני
3.17
יולי
3.16
אוגוסט
1.27
ספטמבר
-0.08
אוקטובר
0.27
נובמבר
2.72
דצמבר
1.54
תשואה מצטברת
12.63
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
פברואר
מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

מור קופת גמל להשקעה אג"ח עד 25% במניות

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים