קצבת שארים פנסיה – כיצד מחשבים קצבת שארים?

אחד הנושאים החשובים לכל אחד מאיתנו הוא ביטחון כלכלי ליקרים לנו. קצבת שארים בקרן פנסיה דואגת לנו במיוחד בנושא הזה. אז איך מחשבים קצבת שארים?
קרן פנסיה שארים לאלמן אלמנה
אם רוצים, אפשר גם רק להקשיב 🎧

קצבת שארים בפנסיה היא קצבה חודשית המשולמת לבני משפחתו של עמית בקרן הפנסיה שנפטר. בדרך כלל, פנסיית השאירים משולמת לבן או בת הזוג של המנוח, ילדיו והוריו (אם אלו נתמכו בו כלכלית טרום פטירתו).

מטרתה להעניק להם ביטחון כלכלי בסיסי ולאפשר להם המשך קיום בכבוד, גם לאחר אובדן המפרנס. גובה הקצבה נגזר ממשכורתו המבוטחת של העמית בקרן הפנסיה, לצד המסלול הביטוחי בו היה מבוטח, וכפוף לכללים ומגבלות שונות שאודותיהן נפרט במאמר שלפניכם.

מהי קצבת שארים ולמה נועדה?

קצבת שארים פנסיה הידועה גם בתור "פנסיית שאירים" היא תשלום חודשי המשולם בידי קרן פנסיה, לאלמן / אלמנה וילדיו היתומים של מבוטח בקרן, שהלך לעולמו.

קצבת השאירים נועדה לספק ביטחון כלכלי למשפחות בישראל שאיבדו את יקיריהן, ובפרט כאשר מדובר באדם שהיה המפרנס העיקרי במשפחה. קרי, קצבה זו מעניקה סיוע כלכלי חודשי לאותם בני משפחה שאיבדו את המפרנס שלהם – בדרך כלל בן / בת הזוג וילדיו של המנוח.

הקצבה משמשת כמעין פנסיה בסיסית עבור השאירים, ומטרתה לאפשר את המשך קיומם הכלכלי בכבוד לאחר הפטירה של המבוטח. יחד עם זאת, תשלום הקצבה מותנה בעמידה בקריטריונים מסוימים, שאודותיהם נרחיב בהמשך.

 גם קצבת שאירים ביטוח לאומי – בדומה לקצבאות שארים בקרנות הפנסיה בישראל, נועדה להבטיח רמת מחיה סבירה עבור שאריו של המנוח, גם לאחר לכתו.

קצבת שאירים עד איזה גיל מקבלים וכמה?

זכאים לקבלת קצבת שאירים מקרן הפנסיה שבה היה מבוטח המנוח, בני משפחתו הבאים, בהתאם לפירוט הבא (מעודכן לשנת 2023):

בן / בת זוגו של המנוח

בני זוג (כולל ידועים בציבור) של עמית פעיל בקרן פנסיה שנפטר והיה מכוסה בביטוח שאירים, זכאים לקבל 60% מהשכר המבוטח של המנוח, למשך שארית חייהם (אם כי במסלולים מסוימים, הזכאות של אלמן/ת המנוח עשויה להיות אף גבוהה מכך ולהגיע עד 85% מהשכר הקובע).

ילדי המנוח

יתומי המנוח זכאים לקבלת 40% מהשכר הקובע (כסכום כולל לכל הילדים), עד הגיעם לגיל 21, אלא אם כן מדובר בילד בעל מוגבלות. במקרה זה הזכאות לקצבת השאירים מקרן הפנסיה, תחול על אותו יתום למשך שארית חייו, אם כי התשלום הנ"ל יקוזז מקצבת השארים המגיעה לאלמנ/ת המנוח.

מהם תנאי הזכאות לפנסיית שארים?

הזכאים לקצבת שאירים מקרן הפנסיה שבה המנוח היה מבוטח, הם בדרך כלל בן/בת הזוג של הנפטר, ילדיו, או הורים נתמכים.

לעניין זה, גם בני זוג שהיו נשואים למנוח בשעת לכתו וגם בני זוג במעמד של ידועים בציבור, שחיו עם הנפטר לפחות שנה לפני הפטירה, זכאים במרבית המקרים לקבלת קצבת השארים על בסיס ביטוח השארים של המנוח בקרן הפנסיה.

באשר לזכאות של ילדי המנוח לקצבת השארים, היא מותנית בהיותם של ילדיו בני 21 ומטה במועד פטירתו. זכאות זו תקפה הן לילדיו הביולוגיים של המנוח, והן לילדים מאומצים או חורגים שהיו תחת אפוטרופסות של הנפטר.

במקרה של ילדים שגילם היה מעל 21 בעת פטירת המבוטח, במידה ומדובר על ילד בעל מוגבלות, שהוכרה על ידי הביטוח הלאומי, הוא עשוי להיות זכאי לקבלת פנסיית השארים חרף גילו.

לגבי הורה נתמך, הכוונה היא להורה שהיה תלוי בנפטר לפרנסתו.

כיצד מחושבת פנסיית השארים?

במקרה פטירה של עמית פעיל בקרן הפנסיה, שאיריו זכאים לקבלת קצבת שאירים חודשית המחושבת מתוך השכר המבוטח בקרן ("השכר הקובע") ובהתאם להיקף הכיסוי הביטוחי שהעמית רכש במסלול ביטוח השארים שלו בקרן.

איך היקף הכיסוי הביטוחי נקבע בעצם?

הכיסוי הביטוחי לשאירים בפנסיה נקבע לפי מסלול הביטוח וגיל ההצטרפות של העמית לקרן. על פי התקנון התקני כיום, גברים שהצטרפו עד גיל 41 ונשים שהצטרפו עד גיל 67 יקבלו כיסוי של 100% מהשכר לצורך חישוב קצבת השאירים.

אולם רוב המבוטחים הצטרפו בתקופה שבה חלו כללים אחרים, לכן הם צריכים לבדוק מהו אחוז הכיסוי החל עליהם ולשקול עדכון למסלול הביטוח.

ככלל, באפשרות המבוטח לבחור מסלול עם כיסוי נמוך יותר לשאירים. זה עשוי להיות רלוונטי עבור חוסכים עם שכר גבוה במיוחד.

אולם כאן המקום לציין כי תשלום קצבת השארים על בסיס השכר הקובע בקרן הפנסיה, יתבצע אך ורק במידה והמבוטח היה עמית פעיל בקרן בעת פטירתו. במידה ופטירת המבוטח התרחשה בהיותו עמית לא פעיל בקרן, קצבת השאירים תשולם בהתבסס על היתרה שנצברה לזכותו בקרן.

בכל מקרה, הזכאות לקצבת השארים מותנית בכך שהנפטר היה מבוטח בביטוח שארים בקרן הפנסיה, השלים את תקופת האכשרה ושילם את דמי הביטוח בקרן, כסדרם. יחד עם זאת, במקרים חריגים, מענק חד פעמי עשוי להיות משולם לשאירי המנוח לצד קצבת השאירים או תחתיה, גם אם התנאים הללו לא מתקיימים בפועל.

אופן החישוב של פנסיית השארים המחושבת על פי השכר המבוטח

נניח שמבוטח בפנסיה נפטר והשאיר אחריו: אלמנה, שני ילדים יתומים והורה אחד נתמך, שהיה תלוי בו כלכלית.

אם שכרו הקובע ששימש בסיס להפרשות היה 10,000 ש"ח, ושיעור הכיסוי הביטוחי שלו היה 100%, אזי:

  • האלמנה תקבל קצבה חודשית בסך 6,000 ש"ח.
  • סך הקצבאות ליתומים יהיה 4,000 ש"ח.
  • מכיוון שהקצבאות מגיעות ל-100% מהשכר הקובע, לא תשולם קצבה להורה הנתמך.

את סכומי הקצבאות המדויקים לבני המשפחה השונים ניתן לראות בדוח השנתי מקרן הפנסיה, בטבלה הראשונה המופיעה במסמך.

אופן החישוב של פנסיית השארים לשאיריו של עמית בלתי פעיל

קצבת השאירים עבור עמית לא פעיל בקרן פנסיה, מחושבת אחרת כאמור, מאשר עבור עמית פעיל. במקרה זה, הבסיס לחישוב איננו השכר הקובע של העמית ומסלול הביטוח למקרה מוות בקרן שלו, אם כי גובה הצבירה הקיימת בחשבון העמית בקרן וגילאי שאיריו במועד פטירתו.

לדוגמה, נניח שלעמית הייתה צבירה של 200,000 ש"ח בקרן הפנסיה. במותו הוא השאיר אחריו אישה בגיל 38, ושלושה ילדים קטינים בגילאי 10, 8 ו- 5. כדי לחשב את הקצבאות עבור שאריו, יש להתאים לכל שאיר מקדם מתאים מתוך הטבלאות שבתקנון הקרן.

יתרה מכך, על מנת שהשאירים יוכלו לקבל את הכספים, יש צורך בהעברת הסכום הצבור לקופת גמל, ממנה תשולם הפנסיה על פי הפרמטרים שחושבו.

אופן התשלום של קצבת שארים מהוונת מקרן הפנסיה

במקרים מסוימים ניתן לקבל תשלום חד פעמי מקרן הפנסיה, במקום קצבת שאירים:

  • בהיעדר שאירים – אם הנפטר לא השאיר אחריו שאירים זכאים (למשל רווק), ישולם סכום החיסכון בקרן כסכום חד פעמי למוטבים או ליורשים שלו.
  • היוון קצבת אלמן – האלמן יכול להוון עד 25% מקצבת השאירים שלו ל-5 שנים, בתנאי שיתרת הקצבה לא תרד מסכום הקצבה המינימלי, העומד כיום על 4,850 ש"ח (נכון לשנת 2023).
  • היוון קצבת יתומים מעל גיל 18 – אם השאיר הצעיר ביותר של המנוח/ה, הוא מעל גיל 18 ואין אלמנ/ה בין החיים, השאירים יכולים להוון את הקצבה שלה הם זכאים.

קצבת שארים פנסיה – סיכום

קצבת השאירים בקרן הפנסיה היא זכות בסיסית המגיעה למשפחות שאיבדו את אחד המפרנסים העיקריים בתא המשפחתי, שהיה מבוטח בביטוח שארים בקרן הפנסיה שלו. קצבה זו באה לספק לבני משפחתו הנותרים של המנוח, רשת ביטחון כלכלית מינימלית, לאחר אובדן המפרנס.
לכן חשוב לבדוק מול קרן הפנסיה את הזכאות לקצבה זו ולהקפיד להגיש את התביעה לקבלתה בהקדם האפשרי.

מה תמצאו בכתבה

  • קרן פנסיה
  • 3 דקות
במידה ואתם צריכים לבצע משיכה מקרן פנסיה, ראוי שתכירו את ה...
28.41% תשואה.מתקדמים לקרן פנסיה ומרוויחים!
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים.